is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 1, 1918, 1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aet. 12,

De gelden met uitzondering van een bedrag aan kasgeld van ten hoogste 100 gulden, worden door den penningmeester op eene door het bestuur vasttestellen wijze rentegevend ten name der vereeniging belegd.

Vergaderingen.

Aet. 13.

Jaarlijks heeft eene algemeene vergadering plaats.

In deze vergadering wordt o.a. :

1. door het bestuur verslag uitgebracht over den toestand en de handelingen der vereeniging in het afgeloopen jaar ;

2. door den penningmeester rekening en verantwoording afgelegd over zijn geldelijk beheer ;

3. voorzien in vacatures in het bestuur ;

4. de plaats bepaald, waar de volgende jaarvergadering zal worden gehouden.

De rekening en verantwoording van den penningmeester wordt door eene commissie van 3 personen buiten het bestuur door de vergadering aan te wijzen, onderzocht.

De commissie doet aan de vergadering verslag omtrent hare bevindingen, waarna den penningmeester zoo mogelijk décharge wordt verleend.

Aet. 14.

Overigens worden vergaderingen belegd, zoo dikwijls het bestuur dit noodig acht of op zijn minst 1/5 der gewone leden hun verlangen daartoe schriftelijk aan het bestuur kenbaar maken.

In geval het bestuur niet zorgdraagt, dat eene hem gevraagde vergadering binnen 6 weken na ontvangst van het verzoek wordt gehouden, kunnen de leden, door wie het verzoek is gedaan, zelf tot bijeenroeping overgaan. Eene aldus bijeengeroepen vergadering wijst haar eigen voorzitter aan.

Aet. 15.

Een gewoon lid wordt op de algemeene vergadering vertegenwoordigd door ten hoogste drie door dit lid aan te wijzen personen waarvan één als stemgereehtigd lid wordt aangewezen. De afgevaardigden moeten behooren tot de categoriën van personen, uit welke volgens art. 6, al. 2 de bestuursleden worden gekozen.

leder gewoon lid brengt een stem uit.

Buitengewone leden hebben toegang tot de algemeene vergadering en hebben aldaar raadgevende stem.