is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 1, 1918, 1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogelijk te beperken en plaatsing te zoeken voor zijn cliënten, waar deze te vinden is.

De vakvereeniging heeft het uitgesproken doel, om invloed op den loonstandaard te oefenen en verbetering van vaktoestanden te verkrijgen.

Daarnaast moge de openbare arbeidsbeurs haar taak vervullen als Selbstweck, een doel, dat zeker schoon is, maar haar niet het recht geeft, om de genoemde instellingen als gevaarlijke concurenten op zij te wülen schuiven.

Wij voor ons meenen, dat deze instellingen zelve de arbeidsbeurs niet als zulk een gevaarlijke en overbodigen concurrent beschouwen, maar dat alle gaarne, waar mogelijk op haar medewerking een beroep zullen doen

Als echter de arbeidsbeurs zich wü beroepen op haar Selbstzweck, dan moeten wij tegen het einde van ons betoog nog een enkel woordje wijden aan het artikel van den heer Detiger, waarmede wij dit opstel begonnen. Wij haalden daar de meening aan, dat de openbare arbeidsbemiddeling tot einddoel had, zich niet te blijven bepalen tot het bij elkander brengen van vraag en aanbod, maar een onmiddellijken invloed te oefenen op de arbeidsovereenkomst zelve.

Het komt ons voor, dat deze meening niet licht algemeen zal worden in de kringen der beheerders van arbeidsbeurzen zelve en zoo al, dat zij niet zal harmonieeren met de opvattingen van werkgevers of werknemers, te wier behoeve de instelling werkt.

Dat de arbeidsovereenkomst z?l worden gesloten, haar voorwaarden zullen worden vastgesteld, haar regeling zal worden behandeld ten kantore van en door de openbare arbeidsbeurs zal wel geen enkele vakvereenigingsman wenschen. Misschien hebben wij den heer Dbtioeb niet al te best begrepen en lezen wij in zijn woorden meer dan hij zelf heeft bedoeld, maar mocht dit het geval niet zijn, dan meenen wij, dat hierdoor zeker het Selbstzweck van de arbeidsbemiddeling wordt voorbij geschoten en haar een taak in de schoenen wordt geschoven, waarvoor zij nóch bestemd, nóch ingericht is. ,

Het zij ,ons vergund deze beschouwingen over de arbeidsbemiddeling der handels- en kantoorbedienden, waarbij het uit den aard der zaak niet mogelijk was, ons steeds tot de letterlijke taak, die ons voor dit prae-advies gegeven was, te bepalen, te besluiten met enkele stellingen, die na het bovengezegde zeker geen nadere toelichting meer zullen behoeven.

1. het is wenschelijk, dat de arbeidsbemiddeling dusdarng onder toezicht van overheidswege worde gebracht, dat kwfde practijken van beroepsbemiddelaars, die de arbeidsbemiddeling

11 Wij herinneren aan het prae-advies van den heer J. Gekbitsz uitgebraclit op de vergadering der Vereeniging van Nederlandsche van 21 Maart 1912, waarin de samenwerking met plaatsingbureelen wer verdedigd.