is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 1, 1918, 1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een arbeidsbeurs voor den Indischen dienst. De Minister van Koloniën beeft bekend gemaakt, dat aan het Departement van Kolonie n is ingesteld een arbeidsbeurs voor den Indischen dienst in samenwerking met de bij die onderwerpen be+rokken afdeelingen van het departement, welke belast is met de zorg voor de voorziening in de behoeften aan personeel voor den Nederlandsch-Indischen burgerlijken dienst en met al wat strekken kan om in broeden kring in Nederland de belangstelling voor Nederlandsch-Indië op te wekken en te onderhouden en de kennis omtrent Nederlandsch-Indië te verbreiden. Als leider van die arbeidsbeurs is aangewezen de gepensioneerde Oost-Indisch ambtenaar L. E. Dom van Rombeek, oud-inspecteur van de gouvernementskoffiecultuur, afdeelingschef van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel in N. L

Wij mogen onze ontstemming over dit bericht, dat ons via ~de Nieuwe Courant” bereikte, niet vèrhelen. Waar moet het toch heen, wanneer men aan elk departement afzonderlijke arbeidsbeurzen gaat vestigen, die geheel naar eigen inzicht de arbeidsbemiddeling zullen gaan beoefenen 1 Draagt men er dan geen kennis van, dat er bij het Departement van Waterstaat een afzonderlijke Dienst der Arbeidsbemiddeling bestaat ? Is gepoogd die arbeidsbeurs ook onder dezen Dienst te brengen ? In elk geval had men dezen Dienst en de officieele gemeentelijke organen der openbare arbeidsbemiddeling daarmede wel in kennis kunnen stellen. We hopen, dat alsnog naar overleg zal worden gestreefd en dat dit overleg moge leiden tot samenwerking.

Bemiddeling voor verlofsoffieieren. De Minister van Oorlog heeft aan zijn Departement ingesteld het Rijksbureel Bemiddeling voor verlofsofïicieren tot het behandelen van zaken, welke betrekking hebben op de aanvragen van verlofsofïicieren om voorlichting, bemiddeling en steun bij ’t zoeken naar een maatschappelijken werkkring na de demobilisatie. Werkgevers worden uitgenoodigd zich te richten tot dit Rijksbureel, in geval betrekkingen vacant zijn. Het Rijksbureel beschikt over alle gewenschte gegevens omtrent bekwaamheid en verlangens van de betrokken verlofsofïicieren.

De Minister van Oorlog geeft den verlofsoffieieren, die naar eene betrekking in de burgermaatschappij zoeken (gelet op legerorder B. 176), in overweging, zich spoedig te wenden tot het Rijksbureel Bemiddeling voor Verlof soffi bij het Departement van Oorlog te ’s-Gravenhage. Het is beslist noodzakelijk dat de aanmelding zoo spoedig mogelijk geschiedt en niet gewacht wordt tot eventueele demobilisatie.

Onze opmerkingen, die wij hierboven ten aanzien van de arbeidsbeurs voor den Indischen Dienst plaatsten, zijn ook hier van toepassing. De Minister werkt er op deze wijze niet toe mede het gezag en de populariteit van de openbare arbeids-