is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 1, 1918, 1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noemde wet van toepassing te verklaren. Het gaat hier om een terrein thans nog toebehoorende aan „Stad en Lande van Gooiland” hetwelk de gemeente door werkloozen geschikt wil laten maken voor het uitspreiden van straat- en ander vuil voor mestvorming. Wij vertrouwen dat met het oog op de steeds toenemende werkloosheid te Hilversum, het bedoelde wetsontwerp spoedig bij de Kamers zal worden ingediend.

Aanbestedingen. Deze bedroegen Juni 1917 ƒ 5.978.735, Juni 1918 ƒ 7.982.394. Dat deze stijging voor een belangrijk deel slechts te wijten is aan de enorme prijsstijging der materialen, en in werkelijkheid het bouwbedrijf achteruitgaat, moge blijken uit de volgende gegevens (ontleend aan het Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek). Dit tijdschrift doet n.l. mededeelingen over het bouwbedrijf in 1917 in 9 der grootste gemeenten van ons land. Wij hebben enkele getallen bijeengevoegd waardoor het overzicht wordt vergemakkelijkt.

Voltooide bouwwerken (nieuwbouw en herbouw)

in 1914 totaal 11718

„ 1915 „ 8241

„ 1916 „ 8449

„ 1917 „ 7897

Ook het sloopen van woningen, hetwelk niet alleen als zoodanig een belangrijke werkgelegenheid was, doch er ook toe bij droeg dat weer nieuw werk ontstond, is hard achteruitgegaan.

Aantal sloopingen :

in 1914 totaal 2636

„ 1915 „ 1953

„ 1916 „ 2360

„ 1917 „ 1467

Wellicht dat in de naaste toekomst het bouwbedrijf weder zal verbeteren. In „Woningbouw”, orgaan van den Nationalen Woningraad lezen we althans, dat de Regeering waarschijnlijk voor den bouw van middenstandswoningen voorschotten en bijdragen zal verstrekken.

Voorschotten voor woningbouw werden door het Rijk aan gemeenten verleend van 14 Juni t/m. 15 Juli 1918, voor ƒ 6.676.425,42. M. de Vr.

Overzicht der werkverschaffingen van 1 Aug. ’l4 tot 31 Juli ’lB.

De Nederlandsche Bond voor Werkverschaffing heeft een goed werk gedaan door bovengenoemd overzicht uit te geven en in ruime mate te verspreiden. Voor de lezers van dit tijdschrift bevat het geen nieuws : de inhoud is een verkorte weer-