is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 1, 1918, 1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gers der verschillende vakbonden. Men ziet dus dat er ernstig naar een oplossing der speciale moeilijkheden voor dit bedrijf gezocht wordt.

In de laatste nummers van de Nederl. Naaisters- en Kleermakerscourant komt C. Klemans op voor oprichting van een centrale werkloosheidskas in de Katholieke vereeniging. Hoezeer zijn meening omtrent de wenschelijkheid eener centrale boven een plaatselijke kas onderschrijvende, achten we toch zijn argumenten niet juist. De heer K. vergist zich n.l. hij boude ons deze verbetering ten goede wanneer hij meent dat een plaatselijke kas in tegenstelling met een centrale geen koninklijke goedkeuring op haar reglement kan krijgen. Geen van beide vormen van kassen worden koninklijk goedgekeurd : rechtspersoonlijkheid heeft alleen de bond waarbij ze beboeren, afgescheiden of dit een plaatselijke of landelijke vereeniging is. Het Werkloosheidsbesluit ’l7 maakt geen onderscheid tusschen beide soorten van kassen. En wat de subsidie betreft, deze bedraagt thans 100% van de contributie en wordt voor de helft door het Rijk gedragen, voor de helft door de gemeente waar de werklooze woont. Deze bepaling geldt voor alle kassen, zoowel plaatselijke als centrale. Het Gentsche stelsel heeft thans geheel opgehouden te bestaan gelijk we elders in deze kroniek nader uiteenzetten.

Oprichting eener werkloosheidskas. Op de laatstgehouden jaarvergadering besloot de Ned. R. K. Bond van Hotel-, Caféen Restaurantpersoneel tot oprichting eener werkloosheidskas.

G. F. D.

LITERATUUROPGAVE.

Boskfii aangAschaft voor het InsUtuat «oor Crioli-oaderioak.

Bxjriks, Mr. Dr. A. Democratisch gemeentebeheer. Een verhandeling over Commiasion govemmeut in Amerikaansohe steden. ’s-Gravenhage 1918.

Geüntzel, Dr. Josef Wirtschaftliche BegrifEe. Ein neuer Versuoh zur wissenschaftlichen Klarung der in der Volkswirtschaftslehre üblichsten Ausdrücke. Wien 1918.

Hobsen M. A., F. S. S., C. K. The export of capital. Thesi» approved for the degree of Doctor of Science (eoonomics) in the university of London. London 1914,

Mack, Dr. F. Zum sozialen und morahschen Wiederaufbau der Völker nach dem Kriege. Erwagungen eines Neutralen. M. Gladbaoh 1918.

Nederlandsche Handel-Maatschappij. Verslag omtrent den toestand en hare handelingen in het boekjaar 1917. Amsterdam 1918.