is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 1, 1918, 1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

subsidie der gemeente en het K. N. S. heeft plaats gehad.”

Het is te hopen dat er spoedig een doeltreffende regeling gevonden wordt.

Wachtgeldregeling in Tilburg. In Tilburg is door eenige werkgevers een wachtgeldregeling getroffen, waarbij zij zich verplichten, ieder aan hun eigen arbeiders, een zekere uitkeering te verstrekken bij geheele of gedeeltelijke werkloosheid, op voorwaarde dat het K.N.S., het Plaatselijk Steuncomité en de gemeente Tilburg hun daarvan minstens 43 % terugbetalen. De ondersteuning bedraagt bij geheele werkloosheid voor gehuwden ƒ 10 -f» / 1.25 voor ieder kind beneden de 13 jaar, voor ongehuwden onder de 17 jaar / 3.—, daarboven ƒ 6.—. De firma van den Beegh Krabbendam, die niet bij den fabrikantenbond is aangesloten, trof een afzonderlijke regeling. (Het Hoog-Ambacht, 3 Oct.).

Verhooging van de ICO % bijslag op de contributie volgens art. 4 van het Werkloosheidsbesluit. Het hoofdbestuur van den Alg. Ned. Timmerliedenbond heeft op grond van de door den penningmeester overgelegde gegevens, uitgemaakt, dat de stand zijner werkloozenkas, ondanks de zeer groote werkloosheid in de bouwvakken, zeer gunstig is te noemen, en in den loop van dit jaar waarschijnlijk geen noemenswaardige verandering zal ondergaan. Toch meende het bestuur op grond van de zeer ernstige en waarschijnlijk nog toenemende werkloosheid er bij den Minister op te moeten aandringen, dat overeenkomstig het bepaalde bij het Werkloosheidsbesluit 1917 aan de kassen der bouwvakarbeidersbonden meer dan 100 % op de contributies zal worden verstrekt. Waar de stand der kas zoo solide is, meende het Bestuur met eenig recht bij den Minister op verhooging van den bijslag te kunnen aandringen.

{De Timmerman, No. 11.)

Werkloosheid ten gevolge van staking? De volgende quaestie speelt bij de leden van den Ned. Neutralen Bond van Metaalbewerkers werkzaam bij de Ned. Scheepsbouw Maatschappij, naar het orgaan van dien bond van 1 Oct. meldt. De Directie dezer Maatschappij heeft tengevolge van de staking der tegenhouders een deel van haar personeel moeten ontslaan. Tegen werkloosheidsuitkeering aan hen die hierdoor zonder werk kwamen, verzette zich de Directeur van den Dienst der Werkloosheidsverzekering, daar volgens art. 31b van het kasreglement van bovengenoemden bond geen uitkeering verstrekt mag worden aan hen wier werkloosheid het gevolg is van werkstaking of uitsluiting. De Bond verdedigt zich met een beroep op art. 2 van zijn reglement, waarbij als doel der kas omschreven wordt verzekering tegen ~ onvrij willige” werkloosheid. Daar

53