is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 1, 1918, 1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voldoende daaraan aangepast. Men heeft de zaak te veel bezien van het standpunt der gewone laat ik maar noemen de stedelijke bemiddeling. Is het dan te verwonderen, dat van de zijde van reeders en visschers de noodige belangstelling ontbrak en deze voor een dergelijke bemiddeling niets gevoelden ?

Laat men eens liet oog vestigen op de afdeeling voor zeelieden aan de Gem. Arbeidsbeurs te Botterdam, die zich in de vier jaren van bestaan toch. wel het vertrouwen van betrokkenen heeft weten te verwerven. Dit voorbeeld mag worden aangehaald, omdat de categorie zeevisschers veel punten van overeenstemming vertoont met die van de zeelieden. Vanaf den aanvang was men te Rotterdam van meening, dat de arbeidsbemiddeling van zeelieden volgens geheel andere regelen behoorde te geschieden en zich volkomen aan het bedrijf moest aanpassen; dat de nieuwe afdeeling niet uitsluitend moest bemiddelen, maar ook moest toezien op de nakoming van de tusschen werkgevers en werknemers gesloten arbeidsovereenkomst en zorg moest dragen, dat de met den zeeman overeengekomen gage hem inderdaad ook in handen kwam. Voorts had deze afdeeling, die uit den aard der zaak een vrij internationaal karakter droeg, te zorgen voor een behoorlijke monstering door tusschenkomst van de diverse consulaten. Het spreekt van zelf, dat het personeel aan deze afdeeling volkomen ter zake kundig en met de bestaande verhoudingen goed op de hoogte is. Wat echter te Rotterdam mogelijk is gebleken, moet echter in elk geval ook te Scheveningen mogelijk zijn, waar minder internationale verhoudingen heerschen en de toestanden ook minder ingewikkeld zijn. Met aanwending van de noodige middelen zal daarom de arbeidsbemiddeling ook te Scheveningen kans van slagen hebben en het zou ons verheugen, indien het bestuur der Haagsche arbeidsbeurs kon besluiten deze aangelegenheid eens opnieuw ih ernstige overweging te nemen.

Arbeidsbeurs voor den Inditchen Dienst. De bij bet Departement van Koloniën ingestelde „Arbeidsbeurs voor den Indiscben Dienst maakt bekend, dat zij, die voor den Kederlandscb-Indiscben dienst wenscben te worden uitgezonden, en verder allen, die omtrent Indië wenscben te worden voorgelicbt, zich hetzij mondeling, hetzij scbriftelijk, kunnen wenden tot den leider der Beurs, den beer L. E. Dom va.n Rombeek.

Ter bevordering van de werkzaamheden der arbeidsbeurs zal zooveel mogelijk samenwerking worden gezocht met den Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling (Centrale Rijks-Arbeidsbeurs), met het bij het Departement van Oorlog opgerichte „Bureel Bemiddeling yoor Verlofsofißcieren” en met de overige georganiseerde openbare arbeidsbemiddeling hier te lande.