is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 1, 1918, 1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bilisatie van het leger. De in de jongste dagen opgedane ervaring werd besproken en nagegaan werd, wat nog kon worden gedaan om die taak zoo krachtig mogelijk te vervullen. In het by zonder werd bii de besprekingen ook de aandacht gevestigd op e taak der arbeidsbeurzen in verband met de nieuwe toestanden, die op sociaal en economisch gebied mogen worden verwacht. De wenschelijkheid werd uitgesproken, dat speciale vergadering der vereeniging van Nederlandsche Arbeidsbeurzen onder de oogen zou worden gezien. Daarbij moet dan tevens worden nagegaan, wat moet worden gedaan om het den arbeidsbeurzen mogelijk te maken, die taak zoo volledig als doenlak is tot haar te doen komen.

Vervolgens werd besprëken de arbeidsbemiddeling voor overheidspersoneel aan de hand van twee praeadyezen uitgebracht doorL heeren Dekema, directeur en Eoodschild, commies bij den dienst der Weiklooshei verzekering 6n Arboidsbeniiddolißif* ■ , a

vastgeifcld een schema voor den ' jaarverslagen van arbeidsbeurzen, waardoor de eenheid in dK verslaten voor de toekomst verzekerd wordt.

Maatregelen hij demobilisatie. Men kan met demobilisatie op een gunstig oogenblik is Zij is ons dan ook als bet ware op bet lijf gevallen en gekomen op een tijdstip, waarin de arbeidsmarkt tocb alreeds mèt worden genoemd. Bovendien geschiedt zij m f tempo. De Dienst van de en bemiddeling, de gemeentelijke Arbeidsbeurzen, het Koninklijk Snaai SteuncLité, de Koninklijke Nationale Vereenigmg tot Steun aan Miliciens en alle verdere instellingen, die zich de werkverschaffing en steun aan tot taak stellen, hebben zich echter zooveel öm de demobilisatie zoo vlot mogelijk te doen ® een beroep gedaan op de werkgevers om zoover het thans weder gedemobiliseerd mocht in dienst te nemen en in het algemeen voor bekomen van werkkrachten gebruik te maken van de bemiddeling der Temerntelijke of dafrmede gelijk gestelde -beidsbeurzen en van de in de onderscheidene gemeenten van schappen der openbare arbeidsbemiddeling. De ArbeM heeft ook de krachtige medewerking lugeroepen van de Kamers van Koophandel, vereenigingen van hun invloed aan te wenden, dat de gedemobiliseerden door hunne vroegere patroons weder in dienst zouden worden genomen. Het Koninklijk Nationaal Steuncomité tracht-die weder indienstneming te bevorderen, door in uitzicht te stellen dat – waar loZig- voor een gedeelte in de loonen zal worden tegemoet-| gekomen. _|

Wj lippen, dat al die maatregelen tot een gunstig geTolg