is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 2, 1919, 1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tevens zal een der eetzalen ingericht worden als recreatiezaal. In een der hoeken van deze zaal zal een uitbouw aangebracht worden, waarin de Barneveldsche My. een plaatsje kan vinden voor een winkel en waar de werklieden tabak, sigaren, koek, pijpen, limonades, enz. zullen kunnen koopen. De verkoop van bier en sterke drank ii echter ten strengste verboden. In deze zaal zal ook een goed muziekinstrument een plaatsje vinden, terwijl een los podium kan worden aangebracht voor het geval, een of andere spreker zich hier eens wil laten hooren. Zelfs is reeds besproken af en toe een vermakelijken avond te geven, alles om de isolatie zoo dragelijk mogelijk te maken. Eeeds nu is gebleken, dat voor de lange avonden iets bedacht zal moeten worden, om de lieden bezig te honden.

In Heerlen bobben de Amsterdammers, (het plan daarvoor deelde ik reeds eerder in een der afleveringen van dit tijdschrift mede) een bibliotheek van ruim 300 boeken. Een der dames van het Algemeen Steun-Comité heeft zich voor het inzamelen hiervan veel moeite getroost en is deze moeite ruimschoots beloond geworden, daar van de bibliotheek een dankbaar gebruik wordt gemaakt. Wederom heeft HEd. zich opgeworpen nu de Eadio-Asselsche bibliotheek te zullen verzorgen en deelde zij mij een dezer dagen mede, een 400-tal goede boeken bij elkaar gebracht te hebben; voor lees- en weetgierigen zal dus aanstonds' op het Kootwijksche zand gelegenheid zijn hun vrijen tyd aangenaam te gebruiken en te benutten. Voor het logies wordt door de mannen die er reeds /"l-— week en per hoofd betaald, welk bedrag thans nog door den kok in ontvangst wordt genomen.

Zoodra bet groote contingent werklieden komt, wordt echter door de Commissie een ambtenaar aangesteld, die zich met al dergelyke werkzaamheden zal moeten belasten. Daar ook de uitbetaling der loonen in baar banden gesteld is, zal een dergelijk ambtenaar zeker noodzakelyk zijn en is bet de vraag nog of deze titularis e.a. alléén wel zal kunnen volbrengen.

Toen de Voorzitter der Gemeentelyke Commißsie voor Werkverschaffing' in een der eerste vergaderingen mededeelde, dat in principe was goedgevonden het werk te Radio-Assel te doen verrichten door Amsterdammers, werd het plan geopperd iemand nit de vakbeweging aldaar aan te stellen, speciaal als bemiddelaar tnsschen werkgeefster en werknemers. Dit voorstel is toen verworpen en beter geoordeeld, dat de werklieden onderling een paar vertrouwensmannen uit bun midden zonden kiezen om eventueele geschillen, bet werk betrelfende, te regelen. Nu reeds een klein aantal te werk gesteld is, zou bet m.i. toch wel aanbeveling verdienen een dezer vertrouwensmannen als leider aan te stellen; by kan dan alom tegenwoordig zijn op bet werk en kleine geschillen, die zich bier en daar kunnen voordoen, met een paar woorden uit den weg ruimen. Op een