is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 2, 1919, 1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit is een aangenaam bericht voor de ontginners die thans met wat minder zorg dan tot nn toe, op krachtige wyze kunnen Toortgaan hectare na hectare in cultuur te brengen.

) aanvankelijk toegewezen later toegewezen Meststoffen 40,000 100,000 ton Superphosphaat, Ph.osph.ate rock.... 22,000 55,000 Pyriet 45,000 165,000 99 Nitraten 1,200 1,500 '99 Vezels, plantaardige Veevoeder: 200,000 500,000 99 TVTa.i» . .. 100,000 250,000 Andere soorten 17,500 99

De Textielnijverheid. Het is niet buitengesloten dat ook deze hoogst belangrijke industrie een ietwat betere tijd tegemoet gaat. Althans de uitvoer van jutegaas e.d. is weer toegestaan.

De groot© spinnerijen der firma H. P. Oeldeemah' en Zonen te Oldenzaal zijn dan ook, door aanvoer van katoen, weder in werking gesteld.

Mynwerkers. Toen door bet vertrek van eenige duizenden Belgische geïnterneerden de steenkolenwinning dreigde geducht achteruit te zullen gaan, heeft de Directeur van den Dienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling aan den Minister van Oorlog verzocht, alle militairen, die hetzy in Nederland, hetzij in het buitenland voorheen in de mijnen gewerkt hadden, in de gelegenheid te stellen, voorzoover zij door de mijndirecteuren geschikt geacht worden, onmiddellijk in de Nederlandsche mijnen te gaan werken.

Op dit verzoek werd gunstig bescliikt. Ruim 400 militairen meldden zicli aan, van wie er tot nu toe ruim 250 door tussclienkomst der arbeidsbeurs te Heerlen, konden worden geplaatst (zie Kroniek Arbeidsbemiddeling bl. 108).

Briketteering. De briketteering waarover reeds verschillende malen in dit tijdschrift is gesproken als zijnde mede een middel tot bestrijding der werkloosheid, maakte in de laatste vergadering der brandstoffencommissies in Zuid-Holland een onderwerp van bespreking uit. Het bleek dat, ondanks de talrijke proefnemingen nog niet in alle opzichten goede resultaten verkregen zijn. Leiden breidt het aantal persen uit, terwijl Delft de zaak heeft stopgezet.

Amsterdam. Als het sneeuwt en de stadsreiniging te Amsterdam honderden arbeiders wil te werk stellen om het witte kleed te verwijderen dan.... komen er kwesties, vervolgens stakingen, daarna besprekingen, ten slotte oplossingen en.... dan is de sneeuw weg.