is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 2, 1919, 1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Werkloosheidsrerzekering ea Arbeidsbemiddeliag rerbondcH ambtenaren te doen bijstaan.

Artikel 25.

1. Ter vervulling de taak bedoeld in artikel 11 wordt eene Commissie van drie leden ingesteld.

2. Als lid tevens voorzitter treedt op de Voorzitter der Commissie van Advies, bedoeld in artikel 21 of diens plaatsvervanger. Voorts worden twee leden, benevens hunne plaatsvervangers, door Onzen Minister voor den tijd van één jaar uit die Commissie gekozen, en wel een uit vertegenwoordigers van Eyk en gemeenten en de andere uit vertegenwoordigers der vereenigingen; na afloop van hun zittingstijd zijn zij gedurende eenzelfde tijdsverloop niet herkiesbaar.

3. Aan de Commissie wordt door Onzen Minister een secretaris toegevoegd, wien eene jaarlijks vast te stellen vergoeding kan worden toegekend.

4. De leden der Commissie genieten behalve vergoeding van reis- en verblyfkosten voor het bijwonen der vergaderingen vacatiegelden tot een door Ons te bepalen bedrag.

Hoofdstuk IX.

SLOTBEPALINGEN.

Artikel 26.

In de gevallen, bedoeld in de artikelen 2, lid 1; 3; 4, lid 3; 7, lid 1; 15, lid 2, wordt door Onzen Minister geen beslissing genomen dan na advies der in artikel 21 genoemde Commissie en, voorxoover zij eene werkloozenkas betreffen, welke hare werking over ééne gemeente nitstrekt, na het betrokken gemeentebestuur te hebben gehoord.

Artikel 27.

1. De in dit besluit veryatte regelen kunnen worden aangehaald onder den titel van „Werkloosheidsbesluit 1917”.

2. Het zal binnen twee jaar na zijn inwerkingtreden worden herzien.

Onze Minister van Arheid is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Eaad van State.

’t-Gravmhage, den 9den Januari 1919.

WiLHBLMIWA.

De Minister van Arbeid *),

Aaubebse.

1) Yroeger: Waterstaat.

2) Trooger: en in de Staatdooarani.

3) Yroeger: Waterstaat.