is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 2, 1919, 1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedaan ,en in 21 afdeelingen aan het plaatsen van meisjes op fabrieken, in dienstbetrekkingen. J

Mfti tot de beantwoorttag Tan vraag 19 sluit di| rapport zicli biy het Toorafgaande aan.

De rapporten der overige katholieke Vereenigingen en instellingen sluiten zich in hoofdzaak wel by bovenstaande aan. Merkwaardig is hoe in al die rapporten de kwestie der beroepskeuze en der arbeidsbemiddeling een meer of minder belangrilke Blaats innemen. |

"Het rapport der St. Josephs Gezellen-yereeniging zegt nog omtrent het gemis aan voorlichting en leiding bij de beroepskeuze; I

„Oogenschijnlijk ligt de waarheid, dat beroepskeuze, wil zij goede kans van slagen kebben, door bet kind in den blinde weg mag geschieden, geheel voor de hand. Toch ligt deze zoo eenvoudige waarheid buiten den gezichtskring van talloos velen. Geen vragen: of het kind de noodige geestesgaven heeft voor het beroep zijner keuze; of het lichamelijk daartoe geschikt is ; of zijn zedelijk weerstandsvermogen groot genoeg is; of zijn aanpassings- en uithoudingsvermogen geacht moeten worden voldoende te zijn. In den regel ontbreken en bij het kind èn bij de ouders, soms ook bij de opvoeders de meest elementaire begrippen omtrent de handvaardigheid bekwaamheden in bepaalde beroepen geëischt, omtrent en lichamelijke gevaren aan zekere beroejtn inhaerent, financieele vooruitzichten enz.

Bij gewijzigd leerprogramma ier L. School, invoering van handenarbeid en in de hoogste klasse aanschouwelijke leenng door de projectielantaarn en schoolbioscoop, kan reeds vroegtijdig bij het kind de belangstelling voor zeker beroep gewekt en de beroepskeuze wordeh voorbereid. |

„Mede is belioorqSe voorlichting der ondersop speciaal daartoe belegde vergaderingen, met mscherping van den onderplicht om tot een goede beroepskeuze, door het kind ÜMIIi MTir hrhnnrrn wnT-Von

„Opriditing van confessioneele en gemeentelijke bnreanx tot Toorlicliting en leiding bg de beroepskenze, met centraliseering eveneens confessioneel en gemeentelijk in plaatsingbnreanx.

.TBeToegdheid Tan de plaatsingbureaux tot afsluiting van leerovereenkomsten. Controleering van en schoolbezoek in samenwerking met de jeugdpolitie

En over het tekort aan vakopleiding' (inclT opleiding voor*e hnishonding heet het;

„Buiten beschouwing bliive hier alle vakopleiding waaraan voorafgaat studie op de H.B.S. of het Gymnasium; de opleiding van den onderwijzer, musicus, kunstschilder enz. de opieiOnf by land en zeemacht.