is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 2, 1919, 1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan nog moet worden geroegd de regeeringssnbsidie over 1917/1918 a 1263531 Kr.

Door bemiddeling der werkloosbeidskassen werd aan extra ondersteuning in verband met den duren tyd een bedrag van 9556000 Kr. uitbetaald. A. H.

Italli.

STADHOUDERLIJK 1) BESLUIT VAN 17 NOVEMBER 1918, HOUDENDE VOORZIENINGEN VOOR DE ARBEIDSBEMIDDELING IN HET RIJK.

In bet Italiaanscbe Staatsblad (Gazzetta TJfiiciale) van 19 December 1918 vinden wij gepubliceerd een Stadhouderlijk Besluit van 17 November 1918, houdende voorzieningen voor de arbeidsbemiddeling in het Kijk, hetwelk wij hieronder in zijn geheel weergeven.

Aet. 1. Aan de arbeidsbeurzen, beboerende tot een der volgende categorieën, kan door den Staat een bijdrage worden toegewezen uit het fonds, bedoeld in art. 26:

a. arbeidsbeurzen, ingesteld door provinciën en gemeenten.

i, ingesteld krachtens overeenkomst tusschen patroons- en arbeidersorganisaties.

c. uitgaande van een arbeidersorganisatie; en welke hetzij krachtens overeenkomst, hetzij slechts feitelijk, door de eveneens georganiseerde patroons zijn erkend of omgekeerd. (Klasse-arbeidsbeurzen).

d. gesticht door instellingen van weldadigheid of andere rechtspersonen.

De arbeidsbeurzen, aan welke het genot van de Staatsbijdrage is toegestaan, worden ingeschreven in een bijzonder register, gehouden door het „Ufficio del lavoro” (Dienst van Arbeid) bij het Ministerie van Nijverheid, Handel en Arbeid.

Akt. 2. Subsidies ter aanmoediging kunnen worden toegestaan aan die licbamen, welke de oprichting van arbeidsbeurzen bevorderen op grond van een program, dat een praktische en zorgvuldige verwezenlijking van de reeds vooraf vastgestelde financieele en administratieve regeling in uitzicht stelt.

Art. 3. Bij Koninklijk Besluit kunnen op initiatief van den Minister van Nijverheid, Handel en Arbeid en volgens overeenkomst met den Minister van Binnenlandsche Zaken, gehoord het Permanente Comité van Arbeid, arbeidsbeurzen worden opgericht in de plaatsen voor welke, met het oog op de omstandigheden van de arbeidsmarkt, de oprichting daarvan als nuttig is erkend.

De arbeidsbeurzen, opgericht bg K. B. vormen autonome lichamen, onderworpen aan staatstoezicht. De Regeering neemt

1) Daftr de koning te velde verving een itadhonder hem om de gewone regeeringszaken af te doen.