is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 2, 1919, 1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ArktldibtmMdtline.

Installatie vakcommitsies van toezicht op hei Bakkersbedrijf en het Hotel-, Café- en Restaurantbedrijf der Gem. Arbeidsbeurs te Amsterdam. Dezer dagen werden t«n stadhuize door den lieer F. M. WiBAUT, wethouder voor de Arbeidszaken, geïnstalleerd de vakcommissies van toezicht op de onderafdeelingen voor het bakkersbedrijf en voor het hotel-, café- en restaurantbedrijf der Gemeente-Arbeidsbeurs.

De commissie voor het bakkersbedrijf bestaat uit vier ledenwerkgevers: de heeren R. Venekamp, Joh. Jonas, A. Content en A. I. DE Haan en uit evenveel leden-werknemers: de heeren W. Winterdijk, S. P. van Tol, P. E. Dijkstra en A. de Root; die voor het hotelbedrijf bestaat uit drie leden-werkgevers: de heeren J. Mann, W. F. Ris en J. H. Solkbsz en uit evenveel leden-werknemers: de heeren J. C. B. van Hilst, H. van Detck en C. J. Hillebrink, terwijl als secretaris de heer H. Spijer, adjunct-commies aan de Gem. Arbeidsbeurs, aan de beide commissie is toegevoegd.

In zijn openingswoord heette de wethouder allereerst de aanwezige leden der commissies welkom en zegde hij dank voor de bereidwilligheid hunner vereenigingen, om op verzoek van B. en W. zitting te nemen, teneinde de belangen der openbare arbeidsbemiddeling door gezamenlyke besprekingen zooveel mogelijk te bevorderen. Voor een aantal andere afdeelingen der Arbeidsbeurs zyn reeds dergelijke commissies benoemd of in voorbereiding. Ten slotte verklaarde hij de commissies geïnstalleerd.

Voor de eerste maal werd tot werkgever-voorïitter der commissie voor bet Bakkerbedrijf gekozen de beer A. Coste*t, terwijl de beer W. F. Ris tot werkgever-voorzitter der commissie voor bet Hotelbedrijf werd aangewezen.

N» het afdoen van nog een «nkel imishondelijk pnnt werden de vergaderingen (die mede werden bijgewoond door den directeur der Gemeente-Arbeidsbeurs en de vakkundige bemiddelaars der beide afdeelingen) door den wethouder gesloten.

De Amsterdamsche Arbeidsbeurs. B. en W. van Amsterdam oordeelden het, om aan de werkwijze en beteekenis van de Amsterdamsche Arbeidsbeurs in breeden kring bekendheid te geven, nuttig een werkje het licht te doen zien, getiteld: „De Amsterdamsche Arbeidsbeurs, haar geschiedenis, haar huidige werkwijze en haar toekomst”. Het werkje is geschreven door den Directeur, den heer W. F. Detiger. Br worden in behandeld de arbeidsbemiddeling in het algemeen; de geschiedkundige ontwikkeling der Amsterdamsche Arbeidsbeurs; de resultaten van het bemiddelingswerk; de technische zjde van het bemiddelingswerk en de overige werkzaamheden. Het boekje bevat tal van wetenswaardigheden op het gebied der arbeidsbemiddeling, is keurig uitgevoerd en met aardige foto’s geïllus-