is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 2, 1919, 1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op; Zuid-Calefornië Tcoral mag zich tegenwoordig in de byzondere belangstelling van onze treklustige landgenooten verheugen.

Strenge pasvoorschriften en volgens onze meening vooral ongemotiveerde weigeringen van bet „visum” maken vertrek in de meeste gevallen onmogelijk, een verbetering meenen wy niet spoedig te mogen verwachten.

Het „Schweizerisches A.uswanderungsamt” te Bern bericht, dat zich in Zwitserland dezelfde moeilijkheden voordoen en dat de Amerikaansche consulaire autoriteiten daar te lande van meening zyn, dat eerst over eenige maanden meer faciliteiten in zake vertrek naar de Ver. Staten zullen worden verleend.

Herhaaldelijk vervoegen zich tegenwoordig op het bureau van de Vereeniging Landverhuizing aanvragers om inlichtingen over tewerkstelling in Frankrijk, welke aanvragers dan steeds worden verwezen naar de Centrale Rijks Arbeidsbeurs te ’s Gravenhage; maar al te vaak worden door Gemeentelijke Arbeidsbeurzen in den lande aanvragers om inlichtingen over werk gelegenheid in Europeesche landen naar het informatieburean van genoemde Vereeniging verwezen in plaats van naar de C. E. A.

Landverhuizing uit Nederland in 1918. In een meer uitvoerig dan overzichtelijk verslag in „Handelsberichten” van 27 Maart j.l. No. 528 wordt een beeld gegeven van den trek uit Nederland in het afgeloopen jaar.

In het geheel vertrokken 1182 landverhuizers uit of via Nederland, hieronder waren 1159 Nederlanders en verder waren 15 personen afkomstig uit Roemenië, 5 uit België, 1 uit Luxemburg, 1 uit Zwitèerland en 1 uit Rusland.

Naar Noord-Amerika vertrokken 1101 personen, 43 naar Zuid-Amerika, 9 naar Zuid-Afrika, 19 naar Engeland (die sedert weer zijn teruggekeerd, en 11 naar Azië.

Voor verdere bijzonderheden meenen wij te mogen verwijzen naar bovenbedoeld Nr. van het Weekblad „Handelsberichten”.

H. J. C. H.

Binnenlandsche treh. Het Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek bevat een overzicht van den Inspecteur van den Havenarbeid te Amsterdam, waarin de herkomst der havenarbeiders te Amsterdam en Rotterdam wordt behandeld. Het overzicht bevat o.a. 4 tabellen waarin respectievelijk voor Amsterdam en Rotterdam een onderscheiding wordt gegeven naaide gemeenten der geboorte, zoowel voor havenarbeiders, als voor de „burgerbevolking”. De havenbevolking en burgerij van Rotterdam zijn belangrijk meer van elders geboortig dan die van Amsterdam.

Voor Amsterdam zijn de cijfers der elders geborenen n.l. voor de havenarbeiders en de burgers respectievelijk 1829 (38.2