is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 2, 1919, 1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De steeds stijgende loonbasis in het Rheinische Westfahsche industriegebied was oorzaak, dat er voor Nederland weinig aanbod van arbeiders was. Overigens ontbrak het de beurs aan voldoende werkgelegenheid in het Limburgsche steenkolegebied.

In den loop der maand December (na het vertrek der Belgische geïnterneerden) stelden de Staatsmijnen zich opnieuw met de beurs te Oberhausen in verbinding.

Bemiddeling van gedemobílíseerden.

Wat betreft de gedemobiliseerden, die in Duitschland via dan Dienst der Werkloosheidsverzekeríng en Arbeidsbemiddeling wenschten te worden geplaatst, kan het volgende resultaat worden vermeld :

De beurs ontving 219 inschrijvingskaarten; 60 personen konden niet meer bij den oorspronkelijken werkgever worden geplaatst. Aan 23 werd een plaatsing toegezegd ; van geen enkele kon echter de definitieve plaatsing worden geconstateerd. In 77 gevallen gaf de werkgever geen antwoord, terwijl in 43 gevallen de brieven, gericht aan den werkgever, als onbestelbaar werden terugontvangen. Bovendien bleek, dat 16 personen reeds weder bij den oorspronkelijken werkgever in dienst waren gesteld.

Personeel, agenten en vertrouwensmannen

In het personeel is geen verandering gekomen, hoewel de werkiaamheden in den loop van het jaar zoodanig toenamenj dat lanstelline van een flinke kracht ten zeerste noorizakeliik was.

Met toestemming van het bestuur werd dan ook besloten een bemiddelaar aan te stellen, tevens in staat den directeur bij afwezigheid te 'vervangen.

Het bleek echter spoedig hoe moeilijk het was onder de bestaande toestanden voor Duitschland een dergelijke kracht te vinden.

Doordat het Koninklijk Nationaal Steuncomité zich bereid verklaard had op haar kosten een hulpkracht in dienst te nemen, werd voorloopig van eene aanstelling afgezien. Zoodra de wérkzaamheden weder in vollen omvang zullen worden opgenomen, zal het echter noodzakelijk zijn een beambte aan te stellen.

De agenten te Venlo en te Emmerik hadden ook dit jaar geen werkzaamheden te verrichten, evenmin als de enkele nog overgebleven vertrouwensman. Bij eene hervatting der werkzaamheden zal het aanbeveling verdienen in alle groote plaatsen een vertrouwenscommissie te benoemen, die de belangen der Nederlandsche Arbeidsbeurs zal behartigen.

De connecties hiervoor behoeven niet meer te worden gezocht, doch bestaan reeds in den vorm van sub-comité’s van het Koninklijk Nationaal Steuncomité voor Rijnland en Westfalen, die zich ook gaarne voor dit werk zullen beschikbaar stellen.

Kantoornren

in ae uren, waarop nex KanT-oor is geopena, s morgeue 8-| tot ’s avonds 7 uur, des Zaterdags tot 3 uur) werd geen verandering gebracht.