is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 2, 1919, 1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vereeniging van Nederlandsche Arbeidsbeurzen.

AGENDA DEE AL&EMEBNE VEEGADEBING, TE HOUDEN OP 11 JuLI 1919 TE Asisteedam, des vooemiddags te. halp elf in HÓTEL AmeEICAN (LeIDSCHE, PLEIN).

1. Opeiiing.

2. Mededeelingen omtrent de uitslag der bestuursverkiezingen. 3. Notulen vorige algem eene vergadering.

4. Rapport der commissie voor bet onderzoek van de rekening en verantwoording van den penningmeester,- wat betreft :

a. de Vereeniging over bet tijdv. 1 Mei 1918-30 Aprü 1919 ; b. de Nederlandscbe Arbeidsbeurs te Oberbausen over bet jaar 1918.

5. Benoeming eener commissie voor bet onderzoek der rekening en verantwoording van :

a. de vereeniging over bet tijdvak 1 Mei 1919-30 April 1920 ;

6. de Nederlandsche arbeidsbeurs te Oberhausen over het jaar 1919.

<5. Jaarverslag der vereeniging over bet tijdvak 1 Mei 1918 —3O April 1919 (Opgenomen in bet orgaan der vereen.).

7. Jaarverslag der Nederlandscbe arbeidsbeurs te Oberbausen over bet jaar 1918 (opgenomen in bet orgaan der vereen.).

8. Vaststelling der begroetingen :

o. van de vereeniging over het jaar 1 Mei 1919—30 April 1920 ;

b. van de Nederlandscbe Arbeidsbeurs te Oberbausen over bet jaar 1919.

9. Wijziging der contributie in verband met boogere drukkosten en stijging der prijzen.

10. Verkiezing van een bestuurslid. Aan de beurt van aftreding is de beer Mr. A. Rubb, die herkiesbaar is.

11. Vaststelling van de plaats der volgende algem. vergadering.

12. Bespreking van de praeadviezen over het vraagstuk: „Kan, nu het aantal vakafdeelingen der gestadig toeneemt en eene belangrijke toeneming .daarvan in de toekomst te verwachten is, de/vérdeeUng der arbeidsbeurs in eene afdeebng voor mannen en eene voor vrouwen bèstendigd blijven ? Zoo neen, op welke wijze moet dan ondérscbeid of scheiding geinaaikt worden tusscben de arbeidsbemiddeling, voor mannen en die voor vrouwen ?” (Praeadviseurs Mej. G. M. van Oge-SCHOT en de beer J. E. van Riet).

13. Rondvraag.

14. Sluiting.

’s-Gravenhage, 17 Juni 1919. Het BESTuuEi

26