is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 2, 1919, 1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men erkent dus, dat men eerst na jaren ervaring een kijk op de bedrijven en de werkzoekenden zal hebben verkregen. In den aanvang zijn deze factoren dus niet aanwezig en moet de bemiddeling maar trachten het daarbuiten te stellen. Het is wel eerlijk gezegd, maar men vergeet blijkbaar, dat men met het verkondigen van een dergelijke stelling het vertrouwen in de arbeidsbeurzen zeker niet verhoogt. Integendeel had men de voorstanders der vakkundige bemiddeling geen sterker argument voor hunne opvattingen kunnen bezorgen. Wij hadden de bedoelde opmerkingen, die thans o.i. een volkomen negatief succes hebgen, dan ook liever niet in het verslag aangetroffen, waarin zij trouwens ook niet thuis behooren. Wij achten het hier niet de plaats daarover verder uit te weiden, maar mogen toch niet verhelen, dat wij ten aanzien van het vraagstuk der vakkundige bemiddeling meer zuivere begrippen hadden verwacht.

Verslag Arbeidsbeurs Heerlen 1918. Aan dit goed gedocumenteerde verslag ontleenen wij, dat inkwamen 3813 aanbiedingen van mannelijke werkkrachten (3576 over 1917), 1719 aanbiedingenvanvrouwelijke werkkrachten (1646 over 1917), 3443 aanvragen om mannelijke werkkrachten (2965 over 1917), 1014 aanvragen om vrouwelijke werkkrachten (831 over 1917), terwgl tot stand kwamen 2668 plaatsingen van mannelijke werkkrachten (2371 over 1917) en 865 plaatsingen van vrouwelijke werkkrachten (711 over 1917). In alle rubrieken blijken dus de uitkomsten in belangrijke mate vermeerderd en mag de Heerlensche Beurs zich dus zeker wel in een toenemender! bloei verheugen. De geplaatste mannen waren voor het meerendeel mijnwerkers, bouwvakarbeiders, arbeiders in de metaalindustrie en landbouwers, de geplaatste vrouwen betroffen voor het allergrootste deel inwonend personeel. De behoefte aan een speciale afdeeling voor vrouwen heeft zich meer en meer doen gevoelen. Uit Heerlen zelf kwamen slechts 1649 aanbiedingen van werknemers en 871 aanvragers van werkgevers, de overige kwamen uit de andere gemeenten van het district Heerlen. De arbeid dezer beurs draagt dus wel een sterk intercommunaal karakter. De medewerking van enkele gemeenten kon, ook financieel, echter wel wat beter zijn.

Verslag Arbeidsbeurs Hilversum 1918. Deze Arbeidsbeurs boekt in 1918 5618 aanbiedingen van mannen (4468 in 1917) en 1587 aanbiedingen van vrouwen (1342 in 1917), 1954 aanvragen om mannelijke werkkrachten (1684 in 1917) en 1767 aanvragen om Trouwelijke werkkrachten (1666 in 1917), terwijl tot stand kwamen 1578 plaatsingen van mannen (1163 in 1917) en 725 plaatsingen van vrouwen (648 in 1917). Cijfers, die zeker tot tevredenheid mogen stemmen en het bewijs leveren, dat de instelling in beteekenis toeneemt. Mede blijkt dit uit de plaatsingen in gemeentedienst, welke bedroegen 477 volwassen mannen, 8 mannen beneden