is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 2, 1919, no 9, 1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„teerde Staten voorwaarden zullen worden gesteld, zooveel ~mogelijk aansluitende aan die, welke in soortgelijke gevallen ~door de Staten plegen gesteld te worden

„s°. dat van elk verleend subsidie in de eerstvolgende ~zitting der Staten mededeeling zal worden gedaan, onder „overlegging van het plan van het werk, waarvoor subsidie „verleend is, en van de daarbij gestelde voorwaarden”.

„B. De begroeting der Provinciale Inkomsten en Uitgaven „voor den dienst 1919, behoudens Koninklijke goedkeuring ~aan te vullen als volgt ;

~a. Hoofdstuk VI, Afdeeling V, art. 2 der Uitgaven : „Subsidiën of rentelooze voorschotten”, uitgetrokken voor ~Memorie, met / 50.000.”

~6. Hoofdstuk VI, Afd. L, art. 2 der Inkomsten : ~op„brengst „brengst van geldleening tot dekking van buitengewone uit,,gaven” met / 50.000.”

Wij houden nu maar rekening met de toezegging van Gedeputeerden, dat zij zich op een breed (hopelijk zeer breed) standpunt zullen plaatsen.

Gemeenschappelijk overleg. De bladen meldden het volgende :

Wederom is hier een vergadering gehouden van het comité uit de vertegenwoordigers van gemeentebesturen van Deventer, Nijmegen, Almelo, Enschede, Arnhem, Apeldoorn, Doetinchem, Zutphen, Hengelo (O.) en Voorst, om te spreken over maatregelen in verband met de bestrijding van de werkloosheid-De heer Verwey, waarnemend directeur van den dienst der arbeidsbemiddeling en werkloosheidsverzekering, woonde deze vergadering bij. Met algemeene stemmen werd besloten, een adres tot de regeering te richten om steun te verleenen, zoowel door het verstrekken van subsidie voor het uitvoeren van groote werken, als door het van rijkswege laten uitvoeren van groote werken, die reeds lang in voorbereiding zijn.

Een uitnemende gedachte van de oostelijke gemeentebesturen om de handen ineen te slaan (dat er nog wel oneenigheid tusschen hen is blijkt hieronder) bij het bestrijden der werkloosheid en door gezamenlijk overleg de moeilijkheden uit den weg te ruimen. Zouden de Friesche en Drentsch’e gemeenten ook niet iets degelijks willen doen en dit bijeenkomen zoo nu en dan willen herhalen ?

Rotterdam. B. en W. hebben een uitbreidingsplan voor Hoek van Holland ingediend. Een mooie werkverruiming.

Weg Afeldoorn-Arnhem. In ~De Telegraaf” van 28 Augustus staat het volgende bericht onder den titel : Een nieuwe weg : Arnhem-Apeldoorn.

De wethouder van Openbare Werken, de heer jhr. L. F. Teixeira de Mattos, heeft in den gemeenteraad geantwoord