is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 2, 1919, no 9, 1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op den aanleg van een weg. Ter plaatse is reeds gedeeltelijk een zandweg, waarmee men volstaan kan, doch in de toekomst moet er een straatweg komen.

Het terrein waardoor de weg zal gaan,, is eigendom der gemeente en aangekocht met Rijksvoorschot, ten behoeve van de verbetering der volkshuisvesting.

Hoewel het geheele werk in pl.m. 3 a 4 maanden kan worden voltooid door 80 tot 100 man, kan voorloopig nog slechts de helft worden uitgevoerd, daar op een deel van den grond gewassen staan, die eerst in October en November geoogst kunnen worden.

Er dient derhalve voor de 100 tot 150 werkloozen, die niet met geld gesteund zullen worden, voldoende werkgelegenheid te zijn. Voorloopig tot de tweede helft van September. Er wordt n.l. verwacht, dat vele werklieden dan eenigen tijd loonenden arbeid zullen vinden bij het oogsten. Of dan einde November of in December opnieuw werkverschaffing zal noodig zijn, is thans nog niet te zeggen en hangt voor een belangrijk deel af van de vooruitzichten der cartonindustrie. Men gaf daarvan het volgende exposé.

Duitschland, Oostenrijk-Hongarije en Rusland, vroeger belanrijke afnemers, koopen niet of uiterst weinig. De wisselkoersen spelen hier een overwegende rol. Frankrijk neemt niets af, België zeer weinig. Engeland, vroeger ook een groote afnemer, heeft wegens groote werkloosheid zelf de frabrikage van stroocarton ter hand genomen en bepaald, dat de Engelsche handel maar van hetgeen hij noodig heeft, in Nederland mag koopen en ®/7 zijner behoefte uit Engeland moet betrekken. Deze bepaling gold aanvankelijk tot 1 September a.s. doch is, met het oog op de nog aldaar heerschende werkloosheid, verlengd tot Maart e.k.

Er zijn echter twee lichtpunten, n.l. dat men hoopt naar de Levant en Indië een ruimeren afzet te vinden.

De mogelijke opleving in het najaar, en de invoering van den 8 urendag in de cartonindustrie, zullen tot gevolg hebben, dat dan meerdere arbeiders dan voorheen moeten worden aangezet en derhalve zal op ons advies voorloopig slechts werk worden verschaft tot einde September. Zoo noodig kan daarna de zaak opnieuw onder de oogen worden gezien. Van de aan te leggen weg (kosten bij normale uitvoering geraamd op pl.m. / 60.000) zal dan ongeveer de helft gereed kunnen zijn. Er zal dan voor / 30.000 verwerkt zijn. Bovendien kunnen werkzaamheden aan kanalen, wegen enz. worden verricht. Verwacht wordt, dat het mogelijk zal blijken, alle werkloozen te plaatsen. Het was het voornemen den tewerkgestelden een loon van / 4.— per dag (het loon voor grondwerkers) uit te betalen, maar toen uit de besprekingen bleek, dat de arbeidsprestatie der werkloozen minder was geweest dan die van grondwerkers en (zulks werd onmiddellijk erkend door de vertegenwoordigers