is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 2, 1919, no 9, 1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Apeldoorn. Jaarverslag commissie van advies werkloosheidsverzekering 1918.

Belangrijke feiten zijn uit dit verslag niet aan te stippen. Wij vermelden slechts het aantal dagen werkloosheid van 11848, waarvan voor 6282 dagen werd uitgekeerd tot een bedrag van / 747175^.

Helder. Jaarverslag commissie van advies werkloosheidsverzekering 1918. Het verslag vermeldt dat de werkloosheid in deze gemeente van betrekkelijk geringen omvang was. In totaal kwamen 1234 werkloosheidsdagen voor, waarvan voor 665 tot een bedrag van / 774.72| werd uitgekeerd.

’s-Heetogenbosch. Jaarverslag commissie van advies werkloosheidsverzekering 1918. De toepassing van de regelen betreffende de werkloosheidsverzekering heeft in deze gemeente, alwaar op 31 Dec. 1918, 1151 verzekerde, onder W. B. 1917 vallende, leden van kassen woonachtig waren, geen bezwaren opgeleverd.

Het verslag wijst, op de noodzakelijkheid van verhooging der uitkeeringsbedragen en verlenging der uitkeeringstermijnen. De werkloosheid was in deze gemeente in 1918 omvangrijker dan in de drie laatste jaren. Statistische gegevens hieromtrent ontbreken echter.

Groningen. Jaarverslag Oem. Werkloosheidsfonds 1918. Gegevens die eenige nadere vermelding verdienen komen in dit verslag niet voor. Wij raden den samensteller ervan aan de 27 pagina’s die zijn gebruikt voor een eindelooze opsomming der verstrekte subsidies in te ruimen voor de publiceering van belangrijker gegevens, zooals men die in vele andere dergelijke verslagen kan aantreffen.

Rotterdam. 1. Verslag Oem. Werkloosheidsfonds 1 Mei-31 Dec. 1918. Omtrent de werkloosheid doet het verslag opmerken, dat in er 1918 geen verbetering intrad ; over het algemeen bleef zij abnormaal groot. De samenstellers van het verslag leiden dit af uit het feit dat aan uitkeeringen rond / 20.000.— meer is verstrekt dan wegens bijdragen en subsidies in de kassen is gestort, waarbij men dan nog de bestaande steunregelingen buiten de werkloozenkassen in aanmerking moet nemen.

Het verzekerde ledental bedroeg op 31 December 1918 : 17.259 ; het werkloosheidspercentage, over 1918 : 8.35. Uitgekeerd werd / 101.44615 voor 80.823J uitkeeringsdag.

Het Gemeentebestuur heeft van zijne bevoegdheid om uitkeeringen te stuiten geen gebruik behoeven te maken. Wel werd eenmaal bij aangeteekend schrijven de verplichting opgelegd een onrechtmatig-uitgekeerd bedrag in de kas te storten, waaraan werd voldaan.