is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 2, 1919, no 9, 1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestuur van Amsterdam door den beer F. Wibaut wethouder, de Nederlandsche Werkloosheidsraad door den heer J. Geeeitsz, secretaris, het Nederlandsch Verbond van Neutrale Yakvei’- eenigingen door den heer J. Eatté.

Ten slotte waren nog aanwezig de dames Bentpoet en de Jono, leden der Centrale Commissie van Bestand voor de arbeidsbemiddeling en de heer J. C. v. n. Wolf, directeur der Nederlandsche Arbeidsbeurs te Oberhausen, terwijl de arbeidsbeurzen te Alkmaar en Bussum nog niet tot de vereeniging toegetreden door hare directeuren de heeren C. Dekkee en P. Peijlink vertegenwoordigd waren.

De VooEziTTEE, die te half elf de vergadering opende, zeide zich zeer te verheugen over de groote opkomst; die telkenmale grooter wordende opkomst getuigt van een groeiende belangstelling in de openbare arbeidsbemiddeling. In het bijzonder wees hij er op, dat die belangstelling groeit in kringen, welker medewerking onontbeerlijk is, n.l. die van de georganiseerde wei’kgevers en arbeiders.

Een tiental jaren geleden bestond er nog zeer weinig aanraking tusschen de openbare arbeidsbemiddeling en de organisaties van werkgevers en werknemers. Gelukkig is daarin wijziging gekomen, zooals duidelijk blijkt uit de samenstelling der besturen en commissies van plaatselijke arbeidsbeurzen, der Centrale Commissies van Bijstand voor de Arbeidsbemiddeling en der commissies van advies voor de vakafdeelingen der Centrale Rijks-Arbeidsbeurs.

Spreker bracht, onder applaus, den dank der vereeniging aan het gemeentebestuur van Amsterdam, dat haar in de gelegenheid stelde, hier te vergaderen, en zich deed vertegenwoordigen door zijnen wethouder, den heer Wibaut, dien spr. welkom heette. Dit is trouwens niet het eerste blijk van belangstelling, die het gemeentebestuur van Amsterdam voor de openbare arbeidsbemiddeling toont te bezitten; reeds vroeger heeft het in vele opzichten een voorbeeld aan anderen gegeven.

Eveneens onder applaus bracht spr. een woord van dank aan den Minister van Arbeid, die herhaaldelijk blijken gaf van groote belangstelling voor de openbare arbeidsbemiddeling en zich ook thans hier deed vertegenwoordigen. De hulp der Regeering is van groote beteekenis en dringend noodig. Tenslotte wees hij op den groei der vereeniging, tot welke in het afgeloopen jaar vijf nieuwe leden toetraden, n.l. de arbeidsbeurzen te Breda, ’s-Hertogenbosch, Middelburg, Sneek en Zutphen, terwijl het te verwachten is dat spoedig nog zullen toetreden die te Alkmaar, Assen, Zeist en Bussum.

Tengevolge der periodieke verkiezingen zijn van de bestuursleden afgetreden de beeren Jansen, Sokgdeagee en van Vuüeen. Reeds heeft spr. hun in kleineren kring dank betuigd voor al het geen zij in het belang der vereeniging en in dat der arbeidsbemiddeling in het algemeen deden. Hij herhaalt hier die