is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 2, 1919, no 9, 1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

flinke, de gewenschte en de beste elementen wegtrekken, de lieden die men gaarne in het land zou houden, maar dat zijn juist de menschen die de immigratielanden gaarne zien komen.

Konden zij de ongewenschte elementen doen emigreeren, dan zou emigratie voor ons land een weldaad zijn, maar dat gaat nu eenmaal niet, van dergelijke nieuwkomers is men in de immigratielanden allerminst gediend.

Maar iets kunnen wij wel doen en moeten wij ook doen, wij kunnen zorgen, dat de groep „ongewensohten” zoo klein mogelijk blijft, wij kunnen onze kleine boefjes, straatschenders en toekomstige deugnieten een dergelijke opvoeding geven, dat uit die kleine boèfjes flinke menschen worden ; wij zouden die jonge menschen b.v. een landbouw opvoeding kunnen geven en hen opbrengen tot landbouwemigranten, menschen, die in de nieuwere landen met open armen zouden worden ontvangen. Deze rubriek biedt te weinig plaats om dit onderwerp uitvoerig te behandelen. Wij willen slechts aantonnen, dat hier een groot sociaal terrein nog nagenoeg braak ligt, niet geheel echter, want de Heer Jonker, Directeur van ~Hulp voor onbehuisden” te Amsterdam heeft in de door ons bedoelde richting reeds nuttig werk verricht, maar er zou nog zoo heel veel meer kunnen gedaan worden.

Emigratie naar de Ver. Staten van Amerika. Volgens een telegram uit Washington heeft het Huis van Afgevaardigden met overweldigend groote meerderheid een wetsontwerp aangenomen, waarbij de duur van den termijn, waarin nog van de ratificatie van het vredesverdrag de paspoorten-bemoeilijking bestendigd wordt. Dit geschiedt om ongewenschte vreemdelingen (ongewenschte politieke elementen) uit het land te houden.

Dat het hiertoe komen zou, was wel te voorzien ; men is in de Ver. Staten doodsbenauwd voor die ongewenschte politieke elementen, hetgeen o. a. blijkt uit hoofdartikelen in de bladen over ~Aliens Distiirbers”, ~Dangerous Aliens” enz. H. J. C. H.

W»rMoMti«idsverzekerlne en Wachtgeld.

De werkloosheidsverzekeringsnoodwet. Zaterdag 1 November j.l. is deze wet ~met den langen naam” zooals zij wel eens betiteld werd, afgekondigd en 3 Nov. daar in werking getreden.

De verschillende Regeeringscirculaires aan de Gemeente- en kasbesturen tot uiteenzetting en toelichting der maatregelen in verband met de W. V. noodwet zijn ook langzamerhand verschenen en het is nu gemakkelijker geworden om de draagwijdte van het geheel te overzien. Door de circulaire van 3 Nov. is thans ook een beslissing gebracht in de vraag van de kosten der uitkeeringen aan leden van nieuwopgerichte kassen en nieuw onder de verzekering vallende vakgroepen van bestaande kas-