is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 2, 1919, no 9, 1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Directeur van den Arbeid en vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Br zullen scbikkingen worden getroffen voor liet stichten van een verzekeringsfonds en voor het verleden van steun daar waar het noodig is. •

België, Canada. Voor deze aflevering niets belangryks te vermelden

Denemarken. . De werkloosheid was in de maand September minder groot dan in Augustus, het geheele aantal werkloozen bedroeg 1101b, ziinde + 3 % lager. Speciaal op de eilanden had de toestand zich verbeterd, terwijl in Kopenhagen zelf daartegenover een eerino-e stiiging van het aantal werkloozen merkbaar was. in ver<-eïiiking met de maand September van het vorige jaar is er een groote' verbetering op de arbeidsmarkt gekomen, telde men toen toch niet minder dan 34,161 werkloozen.

Tegenover bovengenoemd aantal werfcloozeu »IDIUWI aanymgen, waarvan aan 8564 of 94 % kon worden voldaan, tesen 92 % in 1918. De verhouding der beide seksen was van 94 (voor de mannen) en 93 (voor de vrouwen) terwijl jnist in de vorige maand het aantal mannen, dat aan werk geholpen kon worden veel grooter (± 5 %) dan dat der vrouwen was Voor den handel en het transportwezen diensten waren de meeste aanvragen, respect. 2198 en 21 , daarna volgden de landbouw met 1461, grondwerk en verdere bouwvakken met 1261. Het best van werkkrachten voorzien was de lederindustrie; in het geheel waren daar slechts 10 vacante plaatsen .|

geplaatste arbeiders behoorden er 2668 (2874 mannen en 294 vrouwen) als lid tot een of andere werkloosheidskas en waren, door de bemiddeling van deze, ingescbreven bij de arbeidsbeurs; de overigen (5896, waaronder 5570 mannen en 2826 zich zelf direkt aan. _

De centrale'aVbeidsbeurs te Kopenhagen plaatste in de maan» September 3630 personen, te weten 1905 mannen beneden de 18 jaar en 1639 vrouwen ouder dan 18 beneyeus 7 iono-ere. Het totaal aantal werkzoekenden bedroeg 810 H, 6079 mannen en 1917 vrouwen boven 18 jaren enl22jeug ige personen. Het aantal vacante plaatsen was 3794. . <

" De in Kopenhagen waren m staal aan 1260 hunner leden werk te verschafien; aan het einde der maand was de werkloosheid onder de leden der kassen ee weinig lager dan bij het |

Wat voor de hSofdstad vrij begrijpelijk is na de is dat het aantal bezette plaatsen het grootste was m gorie wasschen en schoonmaken (1223 vrouwen en 3 daarna volgen handel en transportwezen met 1114 en hand en industrie met 1021 bezette plaatsen.