is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 2, 1919, no 9, 1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tan den eersten dag ran zyn indienstneming af aan het werk kunnen gaan nog vóór de werkgever het bewijs van ontslag zon hebben ontvangen. Deze laatste zou dit binnen drie dagen na de aanvaarding der nieuwe betrekking door den werknemer, in zijn bezit kunnen hebben.

Betreft het een los werkman, die onder een nieuwen werkgever zoo kort zou werken, dat deze het bewijs van ontslag van den ziekenkas pas zou kunnen ontvangen, nadat de dienstbetrekking reeds geindigd was, dan verdient het aanbeveling op het refu een ruimte open te laten voor den werkgever tot het vaststellen van den vermoedelijken duur van het aan den nieuwen arbeider gegeven werk. In geval vaste arbeid werd gegeven zouden de woorden: „vaste arbeid” op de kaart moeten worden geschreven en in dat geval zou het bewijs van ontslag door de ziekenkas aan den werkgever moeten worden gezonden. Indien het werk slechts voor weinige dagen was zou dit op het refu moeten worden vermeld en in dat geval zou het bewijs van ontslag door de ziekenkas worden gehouden en aan den arbeider een nieuw repu worden verstrekt om aan zijn volgenden werkgever te overhandigen.

Ten slotte moeten er maatregelen genomen worden tegen simulatie. Om deze tegen te gaan zal de arbeider bij het eindigen van zijn dienstbetrekking zijn naam en kundigheden bij de arbeidsbeurs moeten laten inschrijven.

De beurs zou dan, indien er een open plaats was, dit aan de ziekenkas en aan den arbeider zelf moeten mededeelen. Tijdens de aanmelding zou de arbeidsbeursbeambte het bewijs van ontslag moeten onderteekenen, hetgeen voor de ziekenkas een bewijs zou zyn dat de inan in dit opzicht aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Verder zullen gevallen van langdurige werkloosheid naar een commissie van werkgevers en werknemers moeten worden verwezen, welke zal hebben te beslissen over de echtheid der aanspraak en over de mogelijkheid om den eischer een passende betrekking te bezorgen.

De Vereenigiag eindigt haar nota met een erkenning van de aanspraken der vahvereenigingen op het beheeren van deze steungelden, maar toont aan dat Ie de meerderheid der personen, welke onder de nieuwe werkloosheidsverzekering zullen vallen, geen leden van vakvereenigingen zijn en dus geen steun zouden ontvangen, en dat 2e, daaride meeste vakvereenigingen tevens goedgekeurde ziekenkassen zijn, het door haar aanbevolen plan het voor leden van vakvereenigingen mogelijk maakt al hun uitkeering van hun vakvereenigingsziekenkas te krijgen, indien zij dit wenschen

1) In het 18 October nummer van de „National Insurance Gazette” wordt door een inzender kritiek op dit plan uitgeoefend en beweerd dat het veel te gecompliceerd is. Uitbetaling der werkloozenuitkeering door de ziekenkassen op vertoon van een bewgs van een arbeidsbeurs acht hij eenvoudiger en niet minder doeltreffend.