is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 3, 1920, 1920

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitvoerende Commissie voor de Arbeidsbemiddeling en de Werkloosheid.

Overgangsbepalingen,

Ten slotte wordt in den vierden titel de overgang geregeld van het tot dusver geldende stelsel van werkloozenonderstenning tot dat van de verplichte verzekering tegen werkloosheid. L. D. H.

Noorwegen.

Arbeidsmaekt en Arbeidsbemiddeling. De gegevens over September en October toonen duidelijk een voortdurenden achteruitgang in den stand der arbeidsmarkt aan. Waren in September 1918 116 werkzoekenden tegen 100 vacante plaatsen, in 1919 was de verhouding 147 op IOOj terwyl het voor October 165 op 100 werd. Het totaal aantal werkzoekenden overtrof het aantal vacante plaatsen in September met 2277, in Oct. met 3224, in 1918 waren de cijfers respect. 912 en 1009.

Het zijn vooral de zeelieden, die onder groote werkloosheid te lijden hebben, het aantal aanvragen om werk was hier in Sept. 1124, in Oct. 1341 grooter dan het aantal te bezette plaatsen. Ook de metaalbewerkers en de arbeiders in de voedings- en genotmiddelenindustrie hebben met groote werkloosheid te kampen. In de bouwbedrijven dekten vraag en aanbod elkaar vrij wel in September, daarentegen wees Octoher een te veel aan werkkrachten aan. De oorzaak hiervan is intusschen geen crisisinvloed, maar de nadering van het winterseizoen.

Voor de vrouwelijke werkkrachten blijft onveranderd een groot te kort aan arbeidsters heerschen, men kan wel zeggen in zoo goed als alle vakken.

Het aantal nieuwe werkzoekenden, dat zich in September bij de arbeidsbeurzen liet inschrijven, was 5975 mannen, 3465 vrouwen; op 10710 totaal aantal vacante plaatsen waren er 4336 nieuwe voor mannen, 4142 voor vrouwen. Bezet werden er hiervan respect. 3692 en 2984.

Voor Octoher zijn de opgaven de volgenden: 6372 nieuwe aanvragen door mannen, 3299 door vrouwen; 4236 nieuwe vacante plaatsen voor mannen, 3612 voor vrouwen; 3873 door mannen vervulde vacatures, 2993 door vrouwen.

In Stavanger werd begonnen met het uitvoeren van werk als werkverschaffing; 74 mannen konden hierbij worden geplaatst.

Werkloosheidsverzekering. De laatste jaren werd van verschillende zijden herhaaldelijk aangedrongen op het aanbrengen van veranderingen in de werkloosheidsverzekering. Niet alleen dat er strengere controle verlangd werd en er geklaagd werd, dat de thans geldende regeling te zware lasten op de schouders der gemeenten legt, er werd bovendien aangedrongen op een ernstig onderzoek naar de wenschelijkheid het Britsche systeem