is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 3, 1920, 1920

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Poolsche van plan om te trachten de in Amerika woonachtige landgenooten te bewegen naar hun vaderland terug te keeren; de Regeering zou dan aan hen, die met dollars betalen, een stuk grond ter beschikking stellen. Men schat het vermogen van de voor deze bewerking in aanmerking komende Hongaren in Amerika op 5000 millioen dollar. Hierdoor hoopt men de valuta een belangrijke zet naar boven te geven en een kapitaalkrachtige boerenstand in het leven te roepen. De vraag is nu maar of de Hongaren in Amerika er veel voor zullen voelen een zeker bestaan in de Unie te ruilen voor een onzeker in Hongarije, ook al is het nog zoo verleidelijk om zonder moeite millionair te worden.

PatjESTINA-. Emigratie naar Palestina. Dr. Weiszmann voorzitter van de Engelsche Zionisten heeft verklaard, dat Palestina bij invoering van wetenschappelijke ontwikkelingsmethoden, millioenen meer inwoners zou kunnen herbergen, zonder nadeel voor de tegenwoordige bevolking. Dit jaar kunnen er zich 30.000 Joden neerzetten, maar voorbands is een immigratie op groote schaal nog onmogelijk, tengevolge van het gebrek aan woningen (de quaestie van de scheepsruimte zal zich ook hier doen gevoelen.)

Prof. Peanz Oppenhbimee uit Frankfort heeft voor de afd. Rotterdam van den Nederlandschen Zionistenbond over den opbouw van Palestina gesproken.

Prof. Oppenheimbe is van meening, dat, wanneer slechts de geldelijke middelen worden gevonden, Palestina in staat zal zijn een onbeperkt aantal Joden te onderhouden. In de eerste jaren valt aan een onbegrensde immigratie in Palestina niet te denken; voorzichtigheid is geboden. Na 3 of 4 jaren, waarin van niet meer dan van 20 30.000 zorgvuldig uitgezóchte krachten kan worden gesproken kan de immigratie echter in steeds versnellend tempo geschieden. Het einddoel is, zooveel mogelijk menschen op een klein gebied te hechten aan den grond zelf, de joden zelf moeten de boeren zijn. De grond moet den boer in zeer langdurigen erfpacht worden gegeven, welke oppervlakte ieder moet hebben hangt voornamelijk af van nog niet bekende factoren van irrigatie. Tot zoover Prof. Oppenhbimee

Wij gelooven niet, dat er ooit sprake zal zijn van een eenigszins belangrijke Joodscbe emigratie uit ons land.

” H. J. C. H.

Verzekering, wachtgeld, reserve.

Grafisch bedrijf. Geen bijdragen der werkgevers voor de verzekering ? In afl. 9 van den vorigen jaargang deelden wij mede dat plannen in bewerking waren om aan de werkloozenkas van den Ned. Lite-, Poto- en Gbemigrafenbond ook door de werkgevers te doen bijdragen.

De „Grafische Pers” Tan 15 Januari j.l. bevat eenige be-