is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 3, 1920, 1920

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling,

’s-Oravenhage, 12 Febr. 1920.

No. 360 C. E. A.

Betreffende: «tatistiek arbeids-

bemiddeling.

Bij circulai|-e van 10 November 1919 No. 275 C. E.A. werd de samenstelling der statistiek van de resultaten der arbeidsbemiddeling in het hótel- koffiehuis en restaurantbedrijf in overweging gegeven.

Sindsdien is echter gebleken, dat deze wijze van boeking tot bezwaren aanleiding heeft gegeven.

Als resultaat van een bespreking met de directeuren der arbeidsbeurzen met vakafdeeling en een vertegenwoordiger van het Centraal Bureau voor de Statistiek, heb ik thans de eer U het navolgende mede te deelen.

De circulaire van 10 November 1919 vervalt. lu plaats van de daarin aaugegeven samenstelling der statistiek zal ook tenaanzien van het hótelbedryf volledig worden toegepast, hetgeen is vermeld onder punt V van de aanwijzingen, te vinden aan de achterzijde van het formulier voor de statistiek, luidende; „Een werkzoekende wordt steeds geacht, te zijn geplaatst door „de arbeidsbeurs, waar hij is ingeschreven. Een aanvrage wordt „steeds geacht te zijn voldaan door de arbeidsbeurs waar de ~aanvrage is ingediend.”

Uitsluitend dus het orgaan der arbeidsbemiddeling van de gemeente, waar de werkzoekende woont, zal de inschrijving in hare statistiek opnemen, terwijl ook de plaatsing uitsluitend in de statistiek van dat orgaan wordt vermeld.

Eveneens wordt gehandeld met de boeking der aanvragen.

Dit moge door eenige voorbeelden worden dnidelyk gemaakt.

a. Een werkzoekende uit Zaandam (of b.v. Laren (N.-H.), die zich rechtsti'eeks aanmeldt bij de vakafdeeling der arbeidsbeurs te Amsterdam, dan wel door de arbeidsbeurs te Zaandam (c.q. het correspondentschap te Laren) ter inschrijving wordt opgegeven aan die vakafdeeling en door deze aan de Centrale Rijks-arbeidsbeurs, komt uitsluitend voor in de statistiek van Zaandam (c.q. Laren N.-H.).

h. Een werkgevers-aanvrage uit Sneek (c.q. Bolsward), medegedeeld aan de Centrale Rijks Arbeidsbeurs, onverschillig, of dit door den werkgever rechtstreeks is geschied, dan wel door tusschenkomst van de arbeidsbeurs te Sneek (c.q. het correspondentschap te Bolsward) plaats vond, komt uitsluitend voor in de statistiek van de arbeidsbeurs te Sneek (c.q. het correspondentschap te Bolsward).

c. Wordt de werkzoekende uit Zaandam (c.q. Laren) geplaatst hetzij dit is geschiedt door de arbeidsbeurs te Zaandam