is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 3, 1920, 1920

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loosheidsuitkeering, zullen premies, betaald ten behoeye van iemand beneden 18 jaar, ter berekening van het aantal ten behoeve van die persoon betaalde premies, beschouwd worden als van een volledige premie ingeval van premies van 2 d. en als van een volledige premie ingeval van premies ten bedrage van IJ d.

VIERDE ADDIÏIONEELE ARTIKEL.

Regelen beteeffende betaling en tbrugvokdeking tan PBEMIEB BETAALD DOOR WERKGEVERS TEN BEHOEVE VAN WERKNEMERS.

1. Voor elke kalenderweek of deel daarvan, dat een werknemer werkzaam is geweest bij een werkgever, zal een wekelijksche premie betaald moeten worden:

Onder voorbehoud dat, wanneer in eenige week een wekelijksche premie betaald is ten behoeve van een werknemer, er geen verdere premie betaald zal worden ten behoeve van hem in dezelfde week, en dat wanneer geen belooning ontvangen Ik en geen diensten bewezen zijn door een werknemer gedurende eenige week, de werkgever niet verplicht zal zijn een premie te betalen noch als zelf verschuldigde premie, noch in voorschot voor den werknemer voor die week.

2. De werkgever zal, behalve in gevallen als waarin hierna is voorzien, gerechtigd zijn het bedrag van die premies, welke door hem betaald zijn voor den werknemer, van dezen terug te vorderen.

3. Behalve wanneer de werknemer geen loon of andere geldelijke vergoeding van den werkgever ontvangt, zullen de aldus terug te vorderen bedragen, niettegenstaande de bepalingen van eenige Wet of eenig contract in tegenovergestelden zin,, terug te vorderen zijn door middel van korting op de loonen van den werknemer of van eenig andere door den werkgever aan den werknemer verschuldigde vergoeding en op geen andere wijze, maar zulk een korting mag niet plaats hebben op andere loonen of vergoeding, dan die welke betaald zijn voor het tijdperk of gedeelte daarvan, ten behoeve waarvan de premie betaald is of in die mate, dat het totaal der premies te boven wordt gegaan voor het tijdperk (indien zulk een tijdperk langer dan een week is) ten behoeve waarvan de loonen of andere vergoedingen betaald zijn.

4. Wanneer een premie, door den werkgever betaald ten behoeve van een werknemer, van dezen laatsten terug te vorderen is, maar niet door middel van genoemde korting, zal ze (behoudens andere terugvorderingsmiddelen) terug te vorderen zijn als een gewone privaatrechtelijke schuld, maar zulk een premie zal niet terug te vorderen zijn, voordat binnen drie maanden vanaf den datum, waarop de premie had moeten betaald worden, een rechtsvordering daarvoor is ingesteld.