is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 3, 1920, 1920

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tusschen het tijdstip van de publicatie van deze enquete en dat van het uitbreken van den oorlog ligt een te kort tijdsbestek dan dat het vraagstuk in dien tijd vorderingen van eenige beteekenis kon maken. De oorlog heeft van zelf belet dat aan deze aangelegenheid de noodige aandacht kon worden gewijd. Men had genoeg te doen met de arbeidsmarkt der volwaardigen en er was te veel werk van niet minder belangrijken en veel meer urgenten aard aan de orde dan dat men zich ernstig kon bezig houden met de plaatsing van maatschappelijk mindergeschikte personen. Bovendien week het vraagstuk op den achtergrond, omdat gedurende den oorlog ieder ook maar eenigszins bruikbare kracht in de oorlogsindustrie plaatsing vond. Alleen met een bepaalde groep dezen maatschappelijk mindergesehikten, de lichamelijk verminkten ,heeft men zich in de oorlogsjaren heel ijverig bezig gehouden, wat in den aard der dingen lag. De ~Kriegsbeschadigtenfürsorge” heeft een grooten omvang genomen en de inzichten omtrent de eischen van plaatsing en vooral van de mogelijkheid tot plaatsing derzulken zeer verruimd en verhelderd. Doch overigens ligt het vraagstuk der zorg voor maatschappelijk mindergeschikten er in Duitschland vrijwel net zoo toe als de enquete in 1911 aanwees. We kunnen daarom bij ons overzicht van wat op dit terrein bij onze oostelijke buren gedaan wordt zonder bezwaar van de bovengenoemde enquete resultaten gebruik maken. Voorzoover in den loop der jaren in de daarin beschreven regeling der onderhavige zaak wijziging is gekomen, zullen wij die in het overzicht opnemen

Een bijzondere instelling bestaat te Mulheim ajd Ruhr. Zij is langzamerhand ontstaan uit de vroegere Wanderarbeitsstatte, die zich alleen met het hakken van brandhout bezig hield, en heeft een zoodanigen omvang gekregen, dat zij in 1911 een eigen gebouw kreeg, waarbij tevens het beheer gereorganiseerd werd op commercieele wijze. De volgende werkzaamheden worden daar thans gedaan : het maken van borstels, bezems, vuurmakers, verwerken van zaagsel, het hakken van hout, herstellingen aan stoelen, het stoppen van zakken, kruiers en boodschappenwerk, schrijfwerk in een zoogenaamde schrijfkamer, terwijl hieraan onlangs nog een landbouwbedrijf is toegevoegd. .Men heeft bijzonder goede ondervinding opgedaan met buitenwerk door de losse werklieden die aan de hoeken der straten op een karweitje wachten. leder die zich aan de inrichting aanmeldt of daarheen verwezen wordt krijgt werk ; deze verwijzing geschiedt in hoofdzaak

1) Er ie naar ons bericht werd pas weer door de DuLtsche Yereeniging voor openbare en bijzondere armenzorg een enquete ingesteld bij zqn leden-gemeentebesturen. De resultaten dier enquete zyn nog niet gepubliceerd, doch wel is er reeds uit gebleken, dat een geordende arbeidsbemiddeling voor maatschappelijk mindergesehikten nog bijna nergens bestaat.