is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 3, 1920, 1920

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voldoend belangrijke plaats innemen en zoolang dit het geval is, zoolang zal de taak der arbeidsbeurzen, naast toezien en waarnemen, hoofdzakelijk moeten bestaan in het propageeren van het idee van den heer Eolmee, die de stichting en het beheer der arbeidsreserves wil leggen in handen van alle belanghebbenden.

Spr. bespreekt ten slotte het groote gevaar der uitstooting. Indien iedere poging tot vorming van een arbeidsreserve door beperking in een bepaald bedrijf van het aantal arbeiders, die daarin werk kunnen vinden, niet tegelijk gepaard gaat met een ruime en goede zorg voor al degenen, die geen plaats meer kunnen vinden, zal de stichting der arbeidsreserve de kiem der ontbinding in zich dragen. Zij, die geweerd worden, moeten elders aan den maatschappelijken disch de plaats krijgen die hun als mensch toekomt.

Er werd niet gerepliceerd.

De vooEZiTTER mccndc, dat het bestuur goed had gedaan om, nadat vroeger steeds vraagstukken van technischen aard op de vergaderingen waren behandeld, thans eens vraagstukken van meer algemeene beteekenis, waarbij de arbeidsbeurzen niet uitsluitend zijn betrokken, aan de orde te stellen. Spr. meent, dat groote belangstelling voor de kwestie der arbeidsreserve gerechtvaardigd is. Wil ten deze iets tot stand komen, dan zal dit zijn op grond van de waarnemingen van de arbeidsbeurzen en spr. hoopt, dat allen zich opgewekt zullen gevoelen om die waarneming met groote nauwgezetheid te doen opdat de arbeidsbeurzen over materiaal zullen beschikken, die de oplossing van dit vraagstuk mogelijk zal maken.

Spr. dankte de praeadviseurs en sprak de hoop uit, dat de arbeidsbeurzen veel nut zullen trekken van de voorlichting en het werk, dat door de praeadviseurs in het belang der werkverschaffing is verricht.

Alvorens de vergadering te verdagen tot Woensdagoehtend 10 uur gaf de voorzitter nog op diens verzoek het woord aan den Commissaris der Koningin in de provineie, die in de eerste plaats dank zegde voor de wijze waarop hij in deze vergadering was ontvangen en verder den wensch uitte dat deze vergadering de vrucht zou dragen, die spr. er zoo gaarne van zou zien, n.l. dat de arbeidsbeurzen een hooge vlueht zullen nemen in de toekomst, opdat spoedig kan worden getuigd, dat het niet meer voorkomt, dat menschen van het platteland naar de steden komen om werk te zoeken, terwijl reeds zoo vaak is gebleken, dat deze zich daar niet op hun plaats gevoelen.

Onder mededeehng dat des avonds in den tuin van Casino door het gemeentebestuur van ’s-Hertogenbosch een concert aan de deelnemers dezer vergadering werd aangeboden werd de vergadering geschorst.

Den volgenden dag werd te half elf nadat een bezoek was gebracht aan de „Noodschool” (opleiding van bouwvakarbeiders) de vergadering in Casino hervat.