is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 3, 1920, 1920 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goed geslaagd wordeu beschouwd. De heer van Delft gaf in zeer duidelijke woorden en voorbeelden een ruime uiteenzetting van de sociale taak der arbeidsbeurzen en het doel en het wezen der arbeidsbemiddeling.

Van de gelegenheid tot het stellen van vragen werd ook een gretig gebruik gemaakt, en deze werden op zeer duidelijke wijze beantwoord.

Onder dankzegging aan den heer van Dnlpt voor zijne bereidwilligheid en aan de aanwezigen voor hunne tegenwoordigheid en met de hoop dat zij veelvuldig gebruik zouden maken van het Instituut voor de Arbeidsbemiddeling, werd de vergadering door den Voorzitter gesloten.

Beroepskeuze.

Het vraagstuk der voorlichting bij Beroepskeuze. Toen de Redactie van het Tijdschrift mij verzocht de rubriek Beroepskeuze op mij te nemen, heb ik daaraan gaarne voldaan. Niet dat ik op het standpunt sta, alsof voorlichting bij Beroepskeuze een zaak zou zijn van werkloosheidsbestrijding of arbeidsbemiddeling, volstrekt niet Ik acht haar in de eerste plaats een zaak van volksopvoeding, een onderdeel der al te veel en al te lang verwaarloosde opvoeding der rijpere jeugd. Naar mijn meening is zij met zulke sterke koorden verbonden aan het lagere en het verdere algemeen ontwikkelende en vakonderwijs, dat zij alleen bij een waarlijk pedagogische opvatting tot haar recht kan komen Zij vormt echter de brug tusschen de school en het bedrijf, tusschen het huiselijk en het maatschappelijk leven en is als zoodanig aan de andere zijde dermate verbonden met alles wat het bedrijfsleven ten goede kan komen, dat zij uit dit oogpunt beschouwd in dezelfde lijn der publieke belangstelling ligt als vverkverruiming, werkloozenzorg en arbeidsbemiddeling.

Het is daarom, dat ik niet heb geaarzeld de behandeling van het onderwerp Beroepskeuze hier te verzorgen en hoop, juist in de kringen der lezers van dit tijdschrift een ruimen kring van belangstellenden te vinden.

Als inleiding schijnt het mij niet ongewenscht een overzicht te geven, van de vragen, die hierbij aan de orde zullen komen.

De zaak toch der voorlichting bij beroepskeuze is zoo veelzijdig en samengesteld, dat het beslist noodig is, zich eerst rekenschap te geven van de verschillende kwesties, die zich daarbij kunnen voordoen alvorens men met de behandeling begint. Daarbij komt, dat zij van uit het eerste stadium der proefneming en meer of minder goed verzorgde pogingen, hoe langer hoe meer komt in het tweede stadium, n.l. dat der systematische regeling van overheidswege.