is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 3, 1920, 1920 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werk te doen is, dat het nog wel eenige jaren zal dnren voordat in vollen omvang gewerkt kan worden. Ook de opleiding van krachten, (er is een tekort van geschoolde krachten) huisvesting, enz. zijn factoren van beteekenis, die niet in een paar maanden zijn opgelost.

De Geldersche Vallei. Gedeputeerden van Gelderland en Utrecht hebben zicti in beginsel verstaan over een kwestie die reeds sedert eenige eeuwen een bron van ergenis is, n.l. de waterloozing in de Geldersche Vallei. Men meent thans een oplossing te hebben gevonden waardoor het mogelyk zal zijn duizenden H.A. goeden grond voor ongewenschte overstrooming te behoeden. Zulks beteekent meer werkgelegenheid voor tientallen. Welke provincie volgt? Wanneer komen, om er maar ëén te noemen, de landen bij Meppel aan de beurt? Wie neemt daar het initiatief dat tot een oplossing kan leiden?

Almelo. In een der laatste raadsvergaderingen is aan de orde gekomen een voorstel van B. en W. om aan de Heidemaatschappij opdracht te geven zich te blijven belasten met de exploitatie van gemeentegronden in het het Fleringerveld, het Maatveld, het Saasveld en Albergerveld, welke gronden onder toezicht van genoemde maatschappij door werklooze arbeiders zijn ontgonnen.

Tegen dit voorstel werd door verschillende leden bezwaar bemaakt, die eigen exploitatie van het grondbezit dèr gemeente verdedigden. Het slot van de langdurige discussie was, dat de exploitatie nog voor een jaar aan de Heidemaatschappij zal woiden opgedragen, terwijl B. en W. in dien tijd zullen onderzoeken, hoeveel eigen exploitatie aan de gemeente ongeveer zal kosten.

Wellicht dat in het Mei-nummer een en ander van de discussies kan worden medegedeeld. Het is wel van belang de argumenten van voor en tegenstanders te kennen. M. DB Vr.

In Enkhuizen heeft de Vereeniging tot Werkverschaffing door werkloozen een gracht laten graven, waarvoor subsidie door het Rijk is verstrekt.

De werkverschaffing te Weststellingwerf, (het in orde brengen van bouwterrein) is door het Rijk gesubsidieerd, evenals die te Ulrum (havenwerk). Horst (grondverbetering), Nieuwerschans (riooleeringswerken enz.). Giethoorn (rietvlecht-nijverheid) en Middelstum (wegverbetering).

Bergen op Zoom. TFerkrerrMimiwjf. Door den Algemeene Nederl. Grondwerkersbond, Afd. Bergen op Zoom werd aan den Raad dezer Gemeente een verzoek gezonden om van Gemeentewege «over te gaan tot werkverschaffing, welk verzoek, om advies in