is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 3, 1920, 1920 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den verstrekt door den directeur van den Dienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling (Koningskade 7, ’s-Gravenhage), welke dienst met de uitvoering dezer aangelegenheid is belast.

De instelling eener Rijkscommissie van Advies inzake wachtgeldregelingen kan binnenkort verwacht worden. Ik meen echter goed te doen, in afwachting hiervan reeds thans Uwe aandacht op deze aangelegenheid te vestigen, nu de economische toestanden het aan vele bedrijven moeilijk maken, voort te werken.

Mocht U voornemens zijn tot instellen eener regeling, als hierboven bedoeld, over te gaan, dan zou van Uw voornemen reeds thans zoo spoedig mogelijk aan voornoemden directeur mededeeling kunnen worden gedaan.

De Minister van Arbeid.