is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 3, 1920, 1920 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

respondenten door toekenning van eenig salaris voor kunne bezigheden beloond. In verband hiermede vrerd door eenige correspondenten aan den voorzitter verzocht bp het bestuur hunner gemeente er op aan te willen dringen, deze aangelegenheid spoedig te willen regelen.

Ten slotte werd door den voorzitter de bemiddeling van personeel in het hotelbedrijf en de bemiddeling voor handelsreizigers besproken, alsmede de bemiddeling voor het buitenland, in het bijzonder naar Frankrijk.

Bij de rondvraag werd door eenige correspondenten verzoclit, met liet oog op het overcompleet van landarbeiders in de bloembollenstreek bij aanvragen om arbeiders voor de Zuiderzeewerken, de correspondenten daarvan op de hoogte te honden. Van spoedige mededeeling in deze werd toezegging gedaan, waarna de vergadering werd gesloten.

Jaarvbeslageit. Apeldoorn. Wij ontvingen het Jaarverslag 1919 der Arbeidsbeurs Apeldoorn, die tevens Districtsbeurs voor het district Apeldoorn is. Met belangstelling lazen we dit zeer duidelijk, sober gehouden verslag, dat streng de lijn van het indertijd door de Nederlandsche Vereeniging van Arbeidsbeurzen ontworpen schema voor de jaarverslagen volgde. Het geeft een gemakkelijk overzicht van het bemiddelingswerk wat er staat, hoort er, dacht ons, in; niet meer en niet minder.

Dordrecht. Het jaarverslag 1919 der gemeentelijke (tevens Districts-) arbeidsbeurs Dordrecbt lykt ons al te propagandistisch. Het is conscientiens samengesteld en deelt minutieus allerlei dingen mede, die zonder bezwaar letterlijk zouden kunnen worden overgedrukt voor elke willekeurige beurs in den lande. Hetgeen. op blz. 3 en volgende over vergaderingen gezegd is, belangt niet specifiek Dordrecht aan, al geven we grif toe, dat het nuttige aanteekeningen zijn om betreffende de daar genoemde onderwerpen iets na te slaan. Over de werkzaamheden als Districtbeurs worden op blz. 19 b.v. goede algemeene opmerkingen gezegd, die welhaast in ieder verslag geplaatst zouden kunnen worden. I

Klachten en wenschen fb.v. een correspondentenblad op blz. 20, personeelgesukkel op blz. 22, onderafdeelingen op blz. 2) komen in dit verslag met kantteekeningen naar voren. Is dij in een jaarverslag naar die mate gewenscht? Moet het niei meer een overzicht zijn van hetgeen gebenrd is, met terloopschl aanduiding van de noodige verbeteringen? |

De draad, aangegeven in liet ontworpen Schema der Nedi Vereeniging van Arbeidsbeurzen, is zoek.

Groningen. Blgkens het jaarverslag is over het jaar 1919 hut resultaat der bemiddeling zeer bemoedigend te noemen. Bi kwamen in totaal 16839 aanbiedingen van werkzoekenden in.