is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 3, 1920, 1920 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vereischt. Ook zullen opperlieden het metselen spoediger kunnen leeren en daardoor de woningvoorziening gediend zyn.

Sigarenmakers e, a. hebben by een dergelijke regeling echter weinig belang en voordeel. Heeft men nu in een gemeente veel van deze groepen, dan is het goed een aantal aan te wijzen voor het opleiden. Plaatselijke omstandigheden moeten den doorslag geven. Het zal wel goed zijn om niet onmiddellijk met te veel personen te beginnen, daar deze zaak vooral in den beginne een zoeken en tasten zal blijken te zijn.

Ontwatering en werkverruiming. Meermalen is er in dit tijdschrift op gewezen, hoe een goede ontwatering er toe zou bijdragen de gelegenheid om te ontginnen belangrijk te vermeerderen. Uit rapporten van de Directie van den Landbouw was overduidelijk gebleken, dat in deze nog verbazend veelte doen was. Echter ontbrak tot nu toe een orgaan, waaraan de behartiging van deze zaak was opgedragen. Thans is hierin een verandering gekomen, gelijk blijkt uit het volgende.

Bij Kon. besluit van 20 Januari is bepaald: Er zij n:

a. een Rijksbureau voor de ontwatering en

b. een Rijkscommissie voor de ontwatering.

Het Rijksbureau voor ontwatering

1. stelt een onderzoek in naar de bezwaren die het landbouwbedrijf ondervindt van een gebrekkige ontwatering van den bodem; het verzamelt en verwerkt alle gegevens, welke hiervoor noodig zijn;

2. behandelt en geeft advies ten aanzien van alle vragen, die omtrent de ontwatering van den bodem, in het belang van den landbouw, bij het bureau worden ingezonden:

a. door departement van algemeen bestuur;

h. door besturen van provinciën, gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen;

c. door vereenigingen van algemeen nut;

3. maakt plannen voor ontwatering of geeft daartoe opdrachten, een en ander mede om te komen tot de oprichting van lichamen ter bevordering van de ontwatering; het houdt zoo noodig toezicht op de uitvoering van deze plannen;

4. ijvert voor een betere ontwatering van gronden en geeft dienaangaande adviezen.

Tot het geven van opdrachten en het houden van toezicht, als bedoeld onder 3, gaat het Rijksbureau niet over dan na verkregen machtiging van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel.

Voor zooveel belangen van den Waterstaat by de bemoeiingen van het Rijksbureau betrokken zijn, pleegt het met de Rijkswaterstaatautoriteiten overleg.

De Rijkscommigsie voor de ontwatering heeft tot taak:

1. aan de Ministers van Landbouw, Ny verheid en Handel en