is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 3, 1920, 1920 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ter hand nemen van salarisherzieningen rekening wordt ge,,houden met de loonen in het particnlier bedryf, is u bekend. „Over betronwbare gegevens kan niet worden beschikt zoolang „niet een speciale gemeentedienst daaraan zijn aandacht kan „wijden. En zonder de beschikking over dergelijke gegevens „gaat elke vergelijking met toestanden in het particulier be,,drijf mank.”

„Niet alleen ten aanzien van het loonvraagstub, ook met „betrekking tot andere arbeidsvoorwaarden doen zich gelijk„soortige bezwaren voor. De dienst, gereorganiseerd volgens „onze inzichten, zal het Gemeentebestuur de vereischte weten„schap bij kunnen brengen. Zijn leider, die zich bij voortduring „te midden van partmuliere werkgevers en werknemers bevindt, „die zich in den inhoud van alle collectieve arbeidscontracten „kan verdiepen en gegevens daaruit kan verzamelen, hij is hel „van wien in de toekomst deze voorlichting zal worden gevraagd.’^

In de instructie van den directeur wordt hem deze nieuwe taak in de volgende bewoordingen opgedragen.

Artikel 1.

„De Directeur staat aan het hoofd van den Dienst der Arbeids„bemiddeling en Werkloosheidsverzekering.”

~Hij is tevens belast met de administratieve leiding van het „Arbeidsbureau en van het instituut Beroepskeuze.

Waarschijnlijk zullen vele gemeentebesturen eenigszins huiverig zijn den dienst der werkloozenzorg ook als arbeidsbureau te doen fungeeren. De motiveering van B. en W. van Helder geeft kort, maar uitnemend aan waarom de dienst deze zaak behartigen kan. Niet ieder ambtenaar is voldoende „sociaal” aangelegd de leiding van een arbeidsbureau te hebben. Voorts geven dergelijke bureaui in middelgróote gemeenten als Helder niet voldoende werk om één man uitsluitend voor dat bureau behoorlijk te salarieeren. Voor een combinatie als Helder aangeeft is dus wel wat te zeggen.

Want er zijn ook bezwaren tegen de combinatie aan te voeren, die niet Hebt te tellen zijn. Het licht geheel buiten het bestek van dit artikeltje op deze kwestie nu verder in te gaan.

Wat de Haarlemsche regeling betreft, die vindt men op een andere plaats uitvoeriger besproken. Meyee de vetes.

Een Oemeentelijice Dienti der WerMoosheidshestryding. In zijn vergadering van 2 Juni j.l. heeft de Eaad der gemeente Haarlem een voorstel van B. en W. aangenomen om over te tot de instelling van een Gemeentelijken dienst pr Werkloosheidsbestrijding en een Verordening op den Dienst vast-

~ In de toelichting tot dat yoorstel deelen B. en W. mede|