is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 3, 1920, 1920 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met geringe moeite over jeugdige frissche krachten zullen kunnen beschikken.

Het ligt evenwel voor de hand, dat de verwezenlijking van dit doel geld, veel geld zal kosten. De vereeniging vertrouwt evenwel, dat de Katholieken van ’s-Gravenhage ook in dezen toonen zullen hun plicht te begrijpen en op de voorspraak van den H. Jozef, onder wiens bescherming de Vereeniging werd gesteld, dezer dagen niet vergeefs een beroep op hun mildadigheid zal worden gedaan.

Giften kunnen van heden af gezonden worden aan den heer G. A. J. DB Both, Prinsegracht 20.

Het bovenstaande aan de Maasbode van 23 Juni ’2ü ontleende bericht versterkte ons opnieuw in de meening, dat veel en veel meer zoeken van contact tusscben de verschillende instellingen, welke in dezelfde richting nuttig sociaal werk verrichten, noodzakelijk is. De openbare Arbeidsbeurzen willen en wenschen hetzelfde goed te bereiken, dat hier van particuliere zijde beoogd wordt.

Waar de kosten door samenwerking belangrijk minder kunr.en zijn, is door samenwerking bovendien nog meer te bereiken.

Het doet goed, weer eens te lezen van het groote nut, dat arbeidsbeurzen bij eendrachtige samen- en medewerking van allen voor werkgevers en werknemers kunnen stichten.

Weer een plaatsinysbureel minder. Het ijlaatsingsbureel voor kantoorpersoneel te Rotterdam dat gehouden werd door den heer M. A. Zilver is wegens zijn terugkeer in zijn vroegere functie als beheerder van het bijkantoor te Amsterdam der firma Hudig en Veder opgeheven. Door den heer Zilver worden nu voortaan regelmatig werkgevers en werknemers die zijne bemiddeling inroepen naar de Gemeentelijke Arbeidsbeurs verwezen, die door instelling van een speciale afdeeling voor Handels- en Kantoorpersoneel, 'welke onder vakkundige leiding staat, stellig voldoende geoutilleerd is.

Het goede voorbeeld van centraliseering der bemiddeling moge meer en meer nagevolgd worden.

Arbeidsbemiddeling voor militairen. Binnenkort zal aan commandanten der verschillende legeronderdeelen vanwege het departement van Oorlog een aantal exemplaren worden gezonden van een door het Ministerie van Arbeid uit te vaardigen kennisgeving nopens arbeidsbemiddeling voor militairen, die met groot verlof, of in verband met ontslag huiswaarts koeren.

Zoodra doenlijk na de ontvangst daarvan dragen de commandanten er zorg voor, dat een exemplaar dier kennisgeving wordt opgehangen in de onderöfïicierskamers, de soldaten-