is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 3, 1920, 1920 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beroepskeuze.

Bureau voor Beroepsheuze te Rotterdam. Het 2de jaarverslag van vorengenoemd bureau (over 1919) vermeldt, dat de heer feTOELLER die sedert 23 Nov. 1918 Directeur was, aftrad en 1 bept. 1919 werd vervangen door den heer L. M Kool onderwijzer te Rotterdam.

I Aan het hoofd van de meisjesafdeeling stond een Directrice Mevrouw M. LoHMAjirisr— |

Voor het medisch onderzoek der candidaten gaf Dr. A. van bereidwillig zijn medewerkinr

üet JJestuur wijst er op, dat de werkzaamheden van het zich steeds uitbreiden en dat daaruit de noodzakeliik-: heid voortvloeit den Directeur en de Directrice in de gelegenheid te stellen meer tijd aan dat werk te besteden. Ook zal in verschillende gedeelten van de stad gelegenheid gegeven mwten worden het Bureau te raAdoles^.

hulpmiddelen, die het Bureau op dit oogenbhk ten dienste staan, is er echter geen kans dit denkbeeld te verwezenlijken.

ï(ï * Aan het verslag van het Bestuur zijn toegevoegd de eigenlijke vak-verslagen van den Directeur en de Directrice. Hieraan ontleenen wij ’t volgende :

Het Bureau hield tweemaal per week zitting ; op Dinsdag en Donderdag van 7—uur in het gebouw Achterklooster 60.

Aangemeld hebben zich 182 jongens en 75 meisjes. Het aantal bezoeken was aanmerkelijk grooter, aangezien vele beroeps-candidaten nog een of meermalen terug kwamen J _l_. 1 -I T , ® , ,

Bet ilureau werd geraadpleegd over de volgende beroepen voor jongens ; machinebankbewerker (34), electricien (25), smid (1), instrumentmaker (2), machineteekenaar (2), chauffeur (1), timmerman (10), bouwkundige (2), meubelmaker (5), scheepstimmerman (1), scheepsteekenaar (1), muziekinstrumentmaker (1), pianostemmer (1), stuurman (4), varensgezel (8), scheepskok (4), kok (2), slager (1), hofmeester (1), typograaf (1), kantoorbediende (32), rijksklerk (2), klerk bij Staatsspoorwegen (1), handelsreiziger (3), koopman (1), marconist (1), kunstschilder (1), gymnastiekonderwijzer (1), ambtenaar bij belastingen (1), bloemist (1), magazijnbediende (1) ; 26 candidaten bleken geen bepaalde voorkeur te hebben en 4 kwamen het bureau raadplegen over verandering van beroep ;

voor meisjes ; naaister (17), kantoorbediende (16), dienstbode (6), winkeljuffrouw (4), kinderjuffrouw (3), handwerkonderwijzeressen (2), verpleegster (2), bewaar schoolonderwijzer es (2), telefoniste (3), handwerken (3), verloskundige (1), apothekersbediende (1), post-assistente (1), kapster (1) ; 13 candidaten hadden geen bepaalde keus.