is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 3, 1920, 1920 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ORGAAN VOOR DE PRAKTIJK

DER -- – ■■■

Arbeidsbemiddeling, Beroepskeuze, Migratie, Werkverruiming, Werkloosheidsverzekering en Verwante Onderwerpen.

Onder Redactie van: ANTH. FOLMER en J, GERRITSZ.

Met vaste medewerking van: A. J, A. C. v. Delft, E. J. v. Det, ïï. J. C. Hengeveld, Metee de Veies en J. C. v. Dam

Arbeidsbemiddeling.

Salarieering. Rectificatie. De vele blijken van instemming, welke het artikel over „Salarieering” der vorige aflevering van verscheiden zijden te beurt viel, leveren tevens het bewijs, dat het onmogelijk allen naar den zin gemaakt kan worden. Daarbij komt dan nog het onloochenbare feit, dat er menschen zijn, die niet steeds de strekking van een geheel kunnen overzien en door bijzaken de algemeene lijnen uit het oog verliezen.

Ons artikel, dat zeer in het algemeen de salarieering besprak en zoowel van werkzaamheden voor werkloosheidsverzekering als voor arbeidsbemiddeling gewaagde en naast directeui’en ook terloops ander personeel naar voren bracht, heeft blijkbaar reeds enkele gemeentebesturen wakker geschud.

Gevraagd is om dit „inleidend artikel” zoo mogelijk spoedig te doen volgen door een vervolg-epistel, waarin een loonschaal zou zijn samengesteld. Vooreerst zal aan dit verzoek moeilijk voldaan kunnen worden, aangezien er nog zooveel gemeenten zjjn, wier salarisregeling in bewerking is, zoodat dan wel eena cijfers gegeven konden worden, die wederom in een volgend nummer plaats voor rectificatie vragen zouden. En daarvoor is de plaatsruimte wel wat kostbaar! Toch zullen we nog wel op deze belangrijke aangelegenheid terugkomen.

Het drukfoutenduiveltje heeft den zetter leelijke parten gespeeld.

De lezer gelieve op bldz. 143 in den vierden regel van onderen tusschen de woorden ~af” en „te” het woordje „goed” te lasschen. Op bldz. 147 ontstond een foutieve zin, door in regel 19 de komma achter „ons” weg te denken en „krachtens” te