is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 3, 1920, 1920 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in art. 2 onder 3e omschreven doel, n.l. het plaatsen van B. K. uit de_ niet-ar^ide^klassej

]”s;ze medewerker, de heer Vak No. 46 van den 3en jaargang van „A. E. K. f, van de Algemeene E. K. Ambtenaarsvereeniging, een aanvullend artikel geschreven om de aandacht van belanghebbenden de beurzen en correspondentschappen der arbeidsbemiddeling, die kosteloos hetzelfde kunnen en willen doen vorintelleftueelen, als B. V. zich voorstelt tepn betaling van ƒ2.50 vooraf en 1% der bezoldiging na het verkrijgen eLer betrekkino-. Hij deed dit blijkbaar ter verkrijging van het zornoodzSellk loyale samenwerken en centraliseeren van alle krachten, die de bestrijding van werkloosheid en ofeTin alle rangen der bevolking beoogen, daarbp eenkomstig middelen, die de vereeniging . .on , , van art. 3 harer Statuten aangeeft met de woorden: „het breng van eenheid onder hetgeen van bijzondere personen tot bestrijding eevolgen bij de niet-arbeidersklasse gedaan woidt de fijfde alinea luidt, terwijl onder 6e staat: „het en het deelnemen aan internationale pogingen tot een bliivend verband tusschen betrekkinggevenden en E.K. betrekkingz kenden uit de niet-arbeidersklasse”.

In zooverre voldeed hij dus weer aan den sociaal nlichtsffevoel om te waarschuwen tegen het groote levaar van die ontstaat als huiten de officieele om allerlei instellingen zich met bemiddehngs werk gaan bemoeien. Instinctief staat voor zoovele werkers op het sociale terrein, vast, dat eenheid en samenwerking van alle belanghebbende partijen, onzelfzuchtig gemeenschapsgevoel, hier alleen de meest-moge ij resultaten kunnen doen bereiken. J

~’~Voorbari? vlu? te komen aandi-agen met geloofsargumenten, coïte Que L en menigmaal te onpas den kathoheken der aibeidsbemiddeling om, niet anders dan nadeelig voor de zaak, die men te djenem |

De' heer Van Deli-t zegde najftkkeliik, dat „de arbeidsbeiarzen E=Sir=Hs£!iSsis goed kunnen vervullen . |

■■Vo»;' hem komt het op eerlijke, werking inplaats van hinderlijk separatisme. ®*?®“ r.” .l/.lks meenins, wenseht hij ongerept geeerbiedigd te sien.|