is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 3, 1920, 1920 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik kan dus al het andere overslaan en on middellijk beginnen met een bespreking van hetgeen er op de tentoonstelling was. Allereerst dan valt tot groote verheugenis vast te stellen, dat de vele pessimisten ongelijk en de weinige optimisten gelijk hebben gekregen. Er waren heel wat directeuren van arbeidsbeurzen, die het plan niet alleen hebben toegejuicht, maar eveneens krachtig hebben gesteund. Er waren er echter nog te veel die lauw en laksch ter zijde bleven staan. ~Wat kan nu zoo’n tentoonstelling geven ?” was meestal kun al of niet uitgesproken vraag ~Ik heb niets in te zenden , volgde er dan al spoedig op. Dat zij het niet zijn, die het meeste hart voor hun zaak hebben, ligt voor de hand. Want dat er wel wat viel in te zenden, bewezen heel wat directeuren. En dat die inzendingen tot een goed geheel waren te maken, dat er ook nog wel iets anders was te brengen dan droge statistieken, mij dunkt, dat heeft de tentoonstelling bewezen.

Wat was nu het doel der tentoonstelling ?

Dat doel was v.n.l. tweeledig Ie nut en leering der directeuren zelf 2e propaganda naar buiten.

Is dat tweeledig doel bereikt ?

Alvorens op die vraag in te gaan wil ik eerst eens een blik werpen op hetgeen tentoongesteld was.

De tentoonstelling zou gevoegelijk kunnen worden ingedeeld in twee deelen : inzendingen uit het buitenland en inzendingen uit het binnenland.

Eerst de buitenlandsche inzendingen. ... j

Er was medewerking gevraagd aan : België, Builisclpna, i Engeland, Frankrijk en Zwitserland, ik zal de landon (alfaj betisch) één voor één kor_t ■

In België bestaat geen Centrale Kijks Arbeidsbeurs, zooals er in Nederland wel een bestaat. Ook is mij geen vereenigmg van Belgische arbeidsbeurzen bekend. Er bleef dus ruets anders over dan enkele arbeidsbeurzen uit te noodigem Dat is dan ook geschied. De arbeidsbeurzen te Brussel en Gent zijn uitgenoocligd. Die van Brussel heeft zich niet verwaardigd ant-Lord te geven. Of het kwam omdat ’s-Hertogenbosch met in Zuid-Limburg of in Zuid-Vlaanderen ligt, dan wel omdat de brieven in het Nederlandsch gesteld waren, is tot nu toe voor mii een geheim gebleven. Gent is beter voor d g gekomen. Deze arbeidsbeurs zond leerzaam materiaal. Behalve formulieren, ook uitgaven, propagandageschriften en een plaat. Misschien zal menigeen het met gelezen hebben, daarom vestig ik speciaal de aandacht op hetgeen Gent vooraan in zijn inzending schreef. „Deze verzameling uitgaven en wmdt, on aanvraag aan alle belanghebbenden toegezonden

Ik kan niet anders dan aanraden zoo n verzamelmg vragen. Wie het eerst komt, wordt het pholpen. En d spoedig schrijven gewenscht is, blijkt wel uit de mededeehng dat sommige uitgaven niet meer voorradig zijn.