is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 3, 1920, 1920 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich er inwerken en maken nog een moeilijken tijd door. De Binnenvaart, Rijnvaart inbegrepen, is door den oorlog voorloopig eenigszins in andere banen geleid, was b.v. de Rijnvaart weer wat ze voorheen is geweest, beoefenden de schippers van grootere schepen weder de Rijnvaart, was het transport naar den Rijn als voor 1914, de vraag naar personeel zou veel grooter zijn dan thans en de Arbeidsbeurzen zouden een ruimer en meer geregeld bedrijf verkrijgen, ’t Is te wenschen, dat de Rijnvaart, evenals de Binnenvaart, zich weder geleidelijk moge herstellen het bedrijf in meer normale banen kome, dan zijn voorzeker de Arbeidsbeurzen op hun plaats als nuttige instellingen voor werkgevers en werknemers beiden in de Binnenvaart.

Bi] eene beschouwing over Arbeidsbeurzen kwam onlangs ter sprake of het wenschelijk zou zijn dienstboekjes in te voeren, dat wil zeggen dat b.v. aan iederen werknemer schippersknecht, stuurman, zetschipper enz. een diensthoekje werd uitgereikt. Een dergelijk diensthoekje zou b.v. kunnen vermelden: naam en voornaam, ouderdom, domicilie, benevens portret (Tiptop) van den houder van ’t boekje. In dit boekje zou bij huring van personeel, door den huurder hetzij schipper of reeder de datum worden genoteerd, waarop de huur was ingegaan, en bij vertrek van den gehuurden varensgezel weder de datum van vertrek vermeld worden.

Op die wijze zon de werkzoekende in het bezit zijn van een document dat duidelijk aantoonde bij wie hij alzoo had gevaren, hoe lang hij aldaar aan boord was geweest enz.; afstempeling zoowel bij aanneming als bij vertrek, door daardoor bevoegde personen zou bij zooiets gewenscht zijn. Dit gesprek over dienstboekjes was een gevolg van de dikwijls besproken monsterrol voor de Binnenvaart waarvan meermalen de wenschelijkheid werd betoogd, daar dit zoowel aan schipper als knecht meer rechtszekerheid zou verschaffen, beter de overeenkomst zou vastleggen en van veel invloed zou zijn op het zonder waarschuwing of tijdige opzegging van boord gaan enz.; aan beiden, zoowel eene binnenlandsche monsterrol als aan het idee dienstboekje, kleven heel wat bezwaren, de eigenaardige toestand in het Binnenscheepvaartbedrijf spelen daarin zulk eene groote rol, dat het wel eens ernstige overweging verdient of het mogelijk is tegemoet komende aan de belangen van werkgevers en werknemers te trachten iets van dien a;ard in te voeren. Dwang of ingrijpen van Rijkswege moet men daarbij zooveel mogelijk trachten te voorkomen, doch algemeen is de schipperij er van overtuigd dat de zekerheid betreffende het personeel veel te wenschen overlaat en dat eenige zekerheid wederzijdsch zoowel voor schipper als knecht gewenscht is.

Welnu, men late zijn gedachten er eens goed over gaan. Spreke zich er eens over nit, overwege daarbij het nut dat eene goed beheerde Arbeidsbeurs voor het huren van personeel voor de Binnenvaart in zich sluit en neme alvorens personeel