is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 3, 1920, 1920 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten onrechte door B. en W. van Kampen terugstorting wordt o-eëischt van de uitkeering verstrekt aan het lid G. Abma uit de werkloozenkas van den Ned. Sigarenmakers- en Tabakbew. bond tot een bedrag van ƒ112.50, omdat aangetoond is kunnen worden dat bedoelde Abma wel lid was van den Bond en dus voor uitkeering in aanmerking kwam.

Terecht werd echter terugstorting geëischt van de uitkeermgen verstrekt aan het lid F. Sleueink van genoernden bond, totaal tot een bedrag van ƒ174.10, omdat gebleken is, dat dit lid. gedurende den tijd, waarin hij als sigarenmaker geen werk had, niet als werkloos beschouwd kon worden, daar hij dan ander werk verrichtte.

Maassluis. De M. v. A. heeft goedgevonden te verklaren, dat door B. en W. van Maassluis terecht terugstorting is geeischt de uitkeeringen verstrekt uit de werkloozenkas van den Ned. Chr. Bouwarbeidersbond aan de werklooze leden P. W. Veemeulen, P. Waenaae en G. Haelaae, daar door het Bestuur van genoemden Bond toegegeven is, dat de uitkeeringen aan deze leden ten onrechte zijn geschied; maar dat B. en W. van Maassluis ten onrechte terugstorting hebben geëischt van de uitkeering aan C. A. van dee Pol verstrekt, daar gebleken is, dat deze terecht geschiedde.

Gemeenten toegetreden tot het Werkloos° heidsbesluit 1917.

Na de opgave voorkomende in aflevering No. 11 van dezen jaargang van het Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad zijn alsnog toegetreden tot de regeling vervat in het „Werkloosheidsbesluit 1917” de gemeenten: Amstenrade,Honteiiisse,Klimmen,Lithoyen en Ewijk, OosteL-, Westel.- en Middelbeers, Pannerden, Putte (N.-Br.).

□ Circulaires. | ° |

Arbeidsbemiddeling.

Dienst der Werkloo»heidaverzek»rint

en Arbeidsbemiddeling.

’s-Gravenhage, 8 Nov. 1920.

No. 359 C.E. A.

Betreffende; Statistiek der arbeidsbemiddeling.

Aan Heeren Directeuren van Districts-Arbeidsbeurzen.

Door den directeur van een der districts-arbeidsbeurzen werd