is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 4, 1921, 1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Handelskamer voor Duitschland, burean Frankfort a. M, is met het „Berufsambt für Akademikern” overeengekomen om academisch gevormden in Nederland en in de Nederlandsche koloniën te plaatsen. In aanmerking komen artsen, tandartsen, kooplieden, technikers, leeraren enz.

Praktisch voorbeeld van productieve werkloozenzorg te Landsbebo a.d. Waethe. Op een door het bestuur van de spoorwegmij. beschikbaar gesteld terrein is een reparatie-werkplaats voor spoorwegwagons opgericht, waar dagelyks 160—240 arbeiders dadelijk en later meer, te werk gesteld kunnen worden en waar maandelijks 100—120 wagons gerepareerd kunnen worden. Namens de spoorwegdirectie is aan den stad voor 2—3 maanden werk opgedragen. Omdat hier slechts reparatiewerk gedaan wordt is het risico betrekkelijk gering en zal men de kosten binnen korten tijd kunnen afschrijven.

Eaf eland.

De werkloosheid neemt ook in Engeland steeds toe en strekt zich over meer en meer takken van nijverheid nit. Een schatting van 1 millioen werkloozen schijnt niet te hoog te zijn.

De volgende maatregelen ter bestrijding zullen genomen worden; le. Het aantal werkloozen, dat onder de nieuwe verzekeringswet valt zal nitgebreid worden door wijziging der wet; 2e. Werkloozen zullen te werk gesteld worden bij bet aanleggen van nieuwe wegen, bet herstellen van wegen en bet bouwen van buizen; 3e. De regeering stelt voor £ 3 millioen toe te staan om aan gemeenten een toeslag te geven bij bet ten uitvoer brengen van andere productieve werken dan bet aanleggen van wegen en bouwen van buizen. Ben toeslag van 30% op de loonen zal gegeven worden. Bij bet te werk stellen moeten oudstrijders voorgaan. Voor bet ten uitvoer brengen van een werk moet eerst de goedkeuring gevraagd aan bet betrefiende departement. Het einde der kwestie van bet tekort aan bouwvakarbeiders op te beffen beeft de minister een voorstel aan de vakvereenigingen gedaan, om voor lederen arbeider die toegelaten en opgeleid zal worden in de bouwvakken een premie van £ 5 te geven betgeen beschouwd moet worden als een premie voor de opleiding en garantie van loon in den tijd dat de arbeider wachten moet of bij aangenomen wordt op een werk, 50% van bet loon wordt betaald als de verloren tijd beneden 22 uren blijft 75% als de verloren tijd boven 22 uren gaat. |

Maatregelen door de industriën zelf tot een aanvullend stelsel van verzekering onder de nieuwe verzekeringswet om een hoogere nitkeering te verzekeren dan als nn mogel:yk is.

Emigeatib van mindeejaeigen uit het Vee. Koninkeijk naak Canada. In het maandschrift „Agricultural and Industrial