is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 4, 1921, 1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12 % werkloozen, een ongekend aantal voor deze bedrijven. Tegenover inkomsten in December aan bijdragen met subsidie samen tusschen 4 en 5 duizend gulden, stonden ƒ25000. uitgaven. Ook de kassen in dit bedrijf zullen dus spoedig’ den bodem zien.

Lederbewerking. Wachtgeldregelingen. Het bestuur van den H. K. Bond van Schoenfabrikanten zal aan de algemeene vergadering een wachtgeldregeling voorstellen.

Intusschen, is („Vakblad voor de Schoenmakerij”) in Tilbnrg met ingang van 1 Jan. 1921, reeds door een 6-tal werkgevers een wachtgeldregeling ingevoerd, waaronder ook het kantoorpersoneel valt en die de uitkeering bepaalt op 70 % van het loon voor gehuwden en 50 % voor ongehuwden.

Texhelmduatne. Alleen de Ned. E. K. Textielarbeidersbond „bt. Lambertus” telde medio Dec. 3000, zijnde 20 %, geheel of gedeeltelijk werkloozen. Hare uitkeeringen bedroegen per week ƒ20.000.—. Van wachtgeldregelingen, die wij in vorige bijdragen aankondigden, schijnt tot dusverre nog niets gekomen. Blijkbaar stuiten deze af op tegenwerking der fabrikanten. Gehoopt wordt er nu nog op, dat de bereidverklaring van den Minister van Arbeid om 50 % in plaats van 88 % der kosten eener wachtgeldregeling voor ’sEijks rekening te nemen alsnog een ommekeer in de houding der fabrikanten zal bewerkstelhgen. Een later bericht luidt nog dat door de Tilburgsche Helmondsche patroonsbonden en de Vereeniging van E. K. Werkgevers in de Textielindustrie een wachtgeldregeling is ingevoerd, waarin de werkgevers 881/3 % bijdragen. Gehuwden en kostwinners ƒ15.60, ongeh. boven 20 jaar ƒlo. en ongeh. van 17—20 jaar ƒ8.— per week.

Tahak- en Sigarenindustrie. Demonstraties te Amsterdam. Op 7 Dec. hielden de werklooze arbeiders een vergadering, waarin als eisch werd gesteld een wekelijksche uitkeering van ƒ2O voor ongehuwden, ƒ25. voor gehuwden en ƒ2.— voor élk kind. Op het eind van de maand herhaalde zich deze demon- nu onder leiding van het bestuur van den modernen Bond. Men bracht een bezoek aan den Burgemeester, wien men de grieven bloot legde.

Metaalindustrie. De besturen der bonden, waarin de metaalarbeiders zijn georganiseerd, zien de toekomst voor het bedrijf nog niet donker in. Uitgenoodigd tot bespreking over de vraag of contributieverhooging niet gewenscht zou zijn, ten einde op eventueele gebeurlijkheden voorbereid te zijn, verklaarden zn althans den toestand nog niet onrustbarend te achten. Voorshands zal dus de verbetering van den financieelen toestand der betreffende kassen nog wel niet haar beslag krijgen. Voor