is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 4, 1921, 1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2° op de keus van werkgevers en -nemers worde geen dwang uHgeoefend. |

3° kosteloosheid. |

[ I 4° onpartijdigtieid.^^^

5° worji voor elk soort arbeid, ongeachoold, ge- schoold en ook geestelijk.

Canada laat de bennddelin'g aL de provinciën over en geeft subsidie als aan bepaalde yoorwaarden wordt voldaan. Wei moet elke provincie een uitwisselingsbnreau hebben, terwijl er ook een nationaal bnrean |

Een der belangrijkste hoofdstukken is dat waarin de schry ver zijn ideeën ontvouwt over de organisatie van een nationalen dienst der arbeidsbemiddeling. |

Men stond in Amerika twee systemen voor. Het eene, da van prof. Seagee, beoogde instelling van staats- en bureaux met bondssubsidie. Het andere, dat van Baenett, wilde één centralen dienst voor het geheele land. Prot. Lesco- HiEE wijst er op dat voor elk dezer systemen gewichtige gronden Sr aai te voeren, doch dat het doel der arbeidsbemiddeling in de eerste plaats is den arbeid te stabiliseeren Het prob eem is plaatselijk. Men moet menschen «en bepaalde p^ats zooveel mogelijk in eigen omgeving trachten te plaatsen. Vandaar dat de gemeente hier een eigen taak wacht, die het beste kan vervullen. Den schrijver zou het schijnen als het bondsbestuur centrale leiding en ien groot deel der kosten droeg, doch het pl- ®elpk belang tot zijn recht kwam door den H voering gelegenheid te geven tot medewerking en medebetali g in de kosten. | —'

De kosten zouden moeten worden verdeeld administratie, die van de staten en die van de gemeenten, waarbij aan ieder de zorg voor bepaalde belangen is opgedragen. De Xi 'er denkt .iet voort., n.ast de ™"'f nit,i,elins.bnreau. die v.n lende staten benevens in de groote steden, laatste voo is van veel gewicht, want verplaatsing naar andere steden f t.ten stuit "veelal óp moeilijkheden Het z.i. wel geen grootere rol spelen dan die van infoimatie bnreau van arbeidsvoorwaarden. tmSO in tgden

Als voornaamste oogmerken van een arbeidsbenrs bescttoew, de schrigver;

g. de'verinilderipg vap werkloosheid en van 10/sen _^beid;

T. 'het Voorzien van industrie Tan alle benoodJgde arbeiOs- krachten; |

c. het behoud van de jriieidskracht va. _alle loonarbeg^

Daartoe Is noodig dat de l.ide™ »et de arb.idea,a.« dooe ea door o”g plLei.g ;:r/‘aX r-ór .«ï de'arbe&.bLrt eicb beaig.