is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 4, 1921, 1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maximaal op f 3. per dag worden bepaald met evenredige vermindering voor plaatsen der II en 111 klasse en voor ongehuwden. Voor de overige kassen is blijkens de circulaire van 25 Jan. No. 867 een gelijke vermindering der uitkeeringen met ingang van de week van 28 Febr.—s Maart of zooveel eerder als vroegere uitputting plaats vindt noodzakelijk, willen zij niet elke kans op extra-steun van Rijkswege bij uitputting verspelen. Hoe groot het aantal kassen zal zijn dat aldus eveneens tot bedoelde vermindering zal moeten overgaan is moeilijk te zeggen, doch verwacht kan wel worden, dat met uitzondering wellicht van enkele kassen b.v. van handels- en kantoorpersoneel, vrijwel alle de uitzonderingsbepalingen zullen amputeeren.

Blijkens afzonderlijke circulaire van den Minister van Arbeid van '2 Februari No. 550 A.Z. zal de circulaire van 25 Januari No. 867 ook voor de sigarenmakershonden gelden met dien verstande dat nog een nadere regeling voor de in 1920 uitgetrokkenen zal gemaakt worden; die dus voorloopig nog door afzonderlijke steuncommissies zullen worden geholpen.

De definitieve regeling voor de kassen der diamantbewerkers laat nog op zich wachten; ook hier heeft men bepaalde moeilijkheden in verband met het vraagpunt der uitgetrokkenen.

Advies-commissie ondersteuning uiigetroltken sigarenmakers. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft:

I. ingesteld een centrale commissie van advies inzake ondersteuning van „uitgetrokken” sigarenmakers;

11. benoemd: |

a. tot lid en voorzitter den heer J. É. Snoeck "aENKEMAifS, to ’s-Gravenhaje, lid van de Tweede Kamer;

l. tot leden ~de heeren: |

Prof. Mr. Dr. G. W. J. Bruins, hoogleeraar aan de Nederlaadsclie Handelshoogeschool te Rotterdam;

Ant. Foi,mer, te ’s-Gravenhage, directeur van den Dienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling; mu i u

Joh. Kok, te Eindhoven, voorzitter van den Tal>a»l»êwerkersbond;

J, Ant. Wiegant, te Amsterdam, directeur van het technisch bureau van het Verbond van Vereenigingen van Sigarentabrikanten in Nederland en van de E.-K. Vereeniging van fabrikanten. ' ' '

Wachtgeldregelingen diamantindustrie. Naar de Telegraaf mededeelt kan aan het aanvankelijk in de Alg. Juweliers vereeniging besproken plan tot het bijeenbrengen van een som gelds tot steun der werklooze diamantbewerkers, wegens onvoldoende deelname geen gevolg gegeven worden. De leden zonden prefereeren hun eigen personeel te steunen. Van deze preferentie merkt men echter niet veel. Slechts één firma in de diaman – industrie heeft zich tot Rijk en Gemeente gewend om subsidie