is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 4, 1921, 1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor een wachtgeldregeling en dan nog maar alleen voor enkele z.g. vaste menschen. De mogelykheid bestaat echter dat sommige werkgevers op eigen gelegenheid hun werklieden steunen. B. en W. der Gemeente Bussum in welke gemeente ook eenige diamantindustrie voorkomt, stellen den Kaad voor een steunregeling voor nitgetrokken diamantbewerkers in het leven te roepen.

Wachtgeldregelingen in verschillende plaatsen: Aalten. De gemeenteraad heeft met 8 tegen 4 stemmen besloten, niet deel te nemen aan de door den Minister van Arbeid voorgestelde wachtgeldregeling voor werklooze textielarbeiders._ |

Amsterdam. Door en W. ïs op groni van een des betreffend Raadsbesluit (zie vorige afl. blz. 24) besloten deel te nemen in wachtgeldregelingen der Neutrale en R. K. Bonden van Werkgevers in de Kleedingindustrie.

Deventer. B. en W. hebben van het overgroote deel der werkgevers bericht ontvangen, dat zij niet bereid zyn, aan de door den Minister van Arbeid ontworpen wachtgeldregeling voor werkloozen mee te werken. Het gemeentebestunr heeft zich thans tot de regeering gewend met het verzoek, op andere wijze hnlp te verleenen. f--——- -■ » É I

Dinxperlo. De gemeenteraad heeft besloten, in de kosten van de wachtgeldregeling voor werklooze textielarbeiders pet. bij te dragen.

Enschedé. Voor de werklooze textiel-arbeiders zal een wachtgeldregeling worden ingevoerd, die begint als er 31 uren of minder gewerkt wordt.

Friezenveen. De gemeenteraad heeft besloten, medewerking te verleenen aan het tot stand komen van een wachtgeldregeling voor de arbeiders van de firma Jansei» en Tilantts. Het rijk zal 40, de werkgeefster 50, en de gemeente 10 pet. van loon bijdragen.

Haarlem. De firma Pikkeet, confectiefabrikant, heeft sinds eeiiige weken een wachtgeldregeling Iqopen.^

Hellendoorn, Besloten is voor 10 % deel te nemen in een waclitgeldregeling voor het te Hellendoorn wonende personeel Tan de N. V. Kon. Stoomweverij en van leden der Almelosche Fabrikantenvereeniging. De voor waarde is daarby gesteld dat de subsidies der Gemeente worden terngbetaald zoodra 10 % of meer dividend wordt uitgekeerd.

Rotterdam. De N. V. Kbrkhovens Tricot- en BreifabriekeS roerde een wachtgeldregeling in. Zij ontsloeg evenwel 51 man het 250 ko—en sterke personeel. I

' Tilburg. *De Tilburgsche Fabrikantenvereeniging beeft d« wachtgeldregeling, een paar weken geleden ingevoerd, |n de aflevering op blz. 23, weer ingetrokken.

Vlissingm. Besloten werd in de kosten van een steunregfeling der N.V. A. Klijbeeö & Zn’s Schoenfabriek voor 20 % bij te dragen.