is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 4, 1921, 1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ingekomen aanvragen te voldoen, uitgezonderd natuurlyk wanneer er gebrek is aan geschikte werkkrachtèn. Zoodat de werkgevers, die bij wijze van proef aanvragen doen, wel tot tevredenheid kunnen worden geholpen, Is eenmaal onder de vaklieden bekend, dat door de arbeidsbeurs bij niet ongunstig bekend staande werkgevers goede plaatsen zijn bezet, dan komen de bekwame en goede bruikbare werklieden, door eigen belang gedreven, geheel vrijwillig bij de arbeidsbeurs om zich te laten inschrijven. Wij hebben van nabij meegemaakt de ontwikkeling van de arbeidsbemiddeling in verscheidene vakken, waarbij vakken zijn, waarin de bemiddeling der arbeidsbeurs de bemiddeling is geworden, waarvan bijna alle werkgevers en werknemers gebruik maken, doch konden bij geen dezer vakken constateeren, dat de verplichte inschrijving oorzaak was dezer ontwikkeling en bloei. Integendeel, het was steeds het actief en serieus werken der arbeidsbeurs zelve, dat de bemiddeling in omvang en beteekenis deed toenemen.

De arbeidsbeurzen komen er wel zonder verplichte inschrijving. Daarentegen heeft de verplichte inschrijving veel kwaad gedaan en doet ze thans nog veel kwaad aan de arbeidsbeurzen. Niet zoozeer in de vakken, waarin de bemiddeling der arbeidsbeurs wat te beteekenen heeft. In deze vakken beschouwen de arbeiders de verplichting niet als een hinderlijken maatregel. Indien er geen verplichting zou bestaan, zou toch de groote meerderheid dezer werknemers geheel vrijwillig bij de arbeidsbeurzen komen.

De verplichte inschrijving doet de arbeidsbeurs nadeel in de bovenbedoelde vakken, waarin zij niets of heel weinig praesteert.

Het zijn de arbeiders nit die vakken die de verplichte inschrijving als een nntteloozen, onaangenamen, lastigen en soms schadelijken maatregel beschouwen, waaraan niemand iets heeft. En niet geheel ten onrechte. Noch de werkloosheidskas, welke de nitkeering bij werkloosheid verstrekt, noch Eijk en Gemeente, die de toeslag betalen, hebben er eenig voordeel van. Ook de arbeiders hebben er niets aan. Dat weten zij maar al te goed. Zij verkeeren dan ook gewoonlijk gedurende hun verblijf in het gebouw der arbeidsbeurs in een ontevreden opposante stemming. Vooral wanneer zij zich niet op tyd laten inschrijven of de inschrijving op tijd vernieuwen en zich daardoor schade berokkend hebben, n.l. doordat de nitkeering gedurende eenigen tijd wordt ingehouden. Dan moeten de arbeidsbeurs en vooral de ambtenaren het ontgelden. Zij behooren steevast tot de mopperaars, die in minder liefelijke bewoordingen plegen af te geven op den bureaucratischen rommel en de arbeidsbeurs; die dikwijls op onbehoorlijke wijze antwoorden op de noodzakelijke vragen der ambtenaren; die bij de minste of geringste gebeurtenis bijvoorbeeld een onaangename discussie tusschen een ambtenaar en iemand die voor bepaald werk gepasseerd is onmiddellijk de zijde kiezen van den mopperaar tegen de

21